Vergi İhtilaflarında Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesine İlişkin 517 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2020Özet:   20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete'de, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyeceği, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edileceğine ilişkin 517 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

 

1. Uygulamanın Kapsamı

 

7194 sayılı Kanun’un 27. maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanun’nun 379. maddesi “Kanun yolundan vazgeçme” başlığı altına (c) bendi eklenmiştir. Yapılan düzenleme çerçevesinde; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç olmak üzere vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda;

 

1.    Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,

2.    Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,

 

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kesinleşecektir.


Tahakkuk eden tutarların ise tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekecektir. Diğer taraftan, tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim uygulanacaktır.

 

Bu madde uyarınca istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve icra takibi yapılamayacaktır.

 

2. Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar

 

Söz konusu madde kapsamında yargı kararının kanun yolundan vazgeçme olarak sayılabilmesi için;

 

1.     Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,

2.     Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,

3.     Kararın Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilmemiş olması

 

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

 

3.Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanmanın Şartları

 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanmanın şartları 517 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde aşağıdaki gibi sayılmıştır.

 

1.    Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine, mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi dairesine verilmesi,

2.    Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren belge (mahkemeden alınan belge, tebliğ tarihini gösteren tebligata ilişkin belge vs.) ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi,

3.    Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğinin beyan edilmesi


4.Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek Vergi ve/veya Cezalar

 

Kanun yolundan vazgeçilmesi durumunda, tahakkuk edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate alınacaktır. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına göre;

 

·    Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi durumunda ise verginin tamamı tahakkuk edecek,

·    Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek,

·    Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin edilecek,

·    Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek, kalan %75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi hâlinde ise cezaların %75’i tahakkuk edecek, kalan %25’i terkin edilecektir.


5.Diğer Hususlar


Yayınlanan söz konusu tebliğde mükelleflerin kanun yolundan vazgeçmeleri halinde yapılacak olan başvurulara, ödemeye ve ödemeye bağlı olarak yapılacak olan indirime ilişkin usul ve esaslara, ayrıca kanun yolundan vazgeçmeye ilişkin örneklere yer verilmiştir.


Tebliğ 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)


Saygılarımızla, ​