Vergi Borçlarının İlanıyla İlgili VUK Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Haziran 2016Özet: 21.06.2016 tarih ve 29749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 471 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ikmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların ilanına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 


Açıklamalar

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilmektedir. 

Maliye Bakanlığı’nın söz konusu yetkisi kapsamında, 21.06.2016 tarih ve 29749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 471 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, ikmalen, resen veya idarece yapılacak tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların 2016 yılında ilanına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. İlgili Tebliğ’de; 

  • ​2016 yılında yapılacak açıklamaların, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Temmuz 2016 ile 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında, 01 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılacağı,

  • Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınacağı,

  • Yapılacak açıklamada, 31.12.2015 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.06.2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev’i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 01.06.2015–31.05.2016 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınacağı,

belirtilmektedir. 

İlgili Tebliğ uyarınca; 

  • ​10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Geçici 3. maddesi ve 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Geçici 5. maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığı’na yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

  • 5216 sayılı Kanun’un Geçici 3. maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare birliklerinden Hazine Müsteşarlığı’na borçlu olan ve 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 167. maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan,

  • 2566 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen,

  • 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

  • 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesi ile Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan,

vergi ve cezaları, yapılacak açıklama kapsamına alınmayacaktır. 

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,

Ek- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 471)​