Varlık Barışı'na İlişkin Süreler 30.06.2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Aralık 2016Açıklamalar:

30.12.2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un "Bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması" başlıklı 7'nci maddesinde yer alan ve 31.12.2016 tarihi itibariyle sona erecek olan süreler, 30.06.2017 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Bu düzenleme ile mükellefler;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

  • Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2017 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19.08.2016 tarihi itibari ile kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerinin 30.06.2017 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabileceklerdir.

Ek- 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar​​

Konuyla ilgili sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,