"Varlık Barışı" ile İlgili Düzenlemeler İçeren 7143 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Mayıs 2018Özet: ''Varlık Barışı'' olarak bilinen, yurtiçi ve yurt dışında bulunan çeşitli varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili düzenlemeler içeren "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamalar

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun"'un 10'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasında "varlık barışı" düzenlemeleri yer almaktadır. Söz konusu düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 30.11.2018 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. 

 • Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31.12.2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip aynı süre içerisinde ödeyeceklerdir.

 • Yukarıda belirtilen varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 01.06.2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30.11.2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu durumda, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

 • 01.06.2018 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 01.06.2018'den önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

 • Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutar mükellefler, Türkiye'ye getirdikleri varlıklarını dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi, aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. 
   
 • Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, Türkiye'de bulunan ancak defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.11.2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın, kanuni defterlerine kaydedebilecektir. Bu durumda, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergi 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.

 • 31.07.2018 tarihine kadar, yukarıda belirtildiği şekilde yurt dışındaki varlıkların bildiren veya yurt içindeki varlıkları defterlerine kaydedenler herhangi bir ödenmeyecek olup;  %2 vergi bu tarihten sonra varlıkların getirilmesi veya deftere kaydedilmesi durumunda ödenecektir.

 • İlgili düzenleme kapsamında ödenen vergiler hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez. Kanun kapsamında Türkiye'ye getirilen yada Türkiye'de bulunup yeni kayda alınan varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

 • Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında Türkiye'ye getirilen veya Türkiye'de beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi veya tarhiyatı yapılmaz, Bu hükümden faydalanılabilmesi için, hesaplanan vergilerin vadesinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışında bulunan varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka yada aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

 • Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

  • Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

  • Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,
    
 • 31.10.2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girdiği 18.05.2018 tarihinden itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 • Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 • Bakanlar Kurulu, varlık barışı düzenlemeleriyle ilgili süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

 • Maliye Bakanlığı, yukarıdaki düzenleme kapsamındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim veya beyana esas değerlerin tespiti, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
   
 • İlgili düzenlemeler, 7143 Sayılı Kanun'un yayım tarihi olan 18.05.2018'de yürürlüğe girmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz. 

Ek- 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun​

Saygılarımızla.