Üretim Reformu Paketiyle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 04 Temmuz 2017Özet: Kamuoyunda "Üretim Reformu Paketi" olarak bilinen 7033 Sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Damga Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu'nda damga vergisinden istisna edilen kağıtları düzenleyen 2 no'lu tabloya eklenen fıkra ile "Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler" damga vergisinden istisna edilmiştir.

Harçlar Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun harçtan müstesna tutulan işlemleri düzenleyen 59. Maddesinin n bendinde yapılan değişiklik ile " organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerinde inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescil işlemleri ve cins değişikliği işlemleri" harç istisnası kapsamına alınmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun daimi muaflıkları düzenleyen 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile "organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar" emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenerek gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının istisnadan yararlanmasıyla ilgili hususlarda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

""Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30'una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir."

TRT Gelirleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nun 4. Maddesinde yapılan değişiklik ile "ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen" cihazların TRT bandrol ücretine tabi olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.

Yine aynı kanunun 4. Maddesinde yapılan düzenleme ile aşağıdaki bandrol ücreti olanları belirlenmiştir;

  • Cep telefonları için %6,

  • Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar için %2,

  • Taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı tevsik edilememesi halinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) Katma Değer Vergisi matrahı üzerinden;

    • Kara taşıtları için %0,4

    • Diğer taşıtlar için %0,01

  • Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan televizyon alıcıları (uydu alıcıları, set üstü medya kutuları dahil) için %10,

  • Yukarıda sayılan cihazların dışında kalan ve görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için %10.

Ek- Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

Saygılarımızla,