Üretim Reformu Paketiyle Birlikte Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 03 Temmuz 2017Özet: Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 2'inci , 3'üncü ve 8'inci maddelerine ilişkin eklemeler 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

3. ve 8. Maddelerde Yapılan Değişiklikler:

Temel Bilimler Alanlarından Mezun Personele Sağlanan Ek Destek 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan yeni düzenleme ile temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarında, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmının, iki yıl süreyle, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren firmalara sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onu ile sınırlandırılmıştır.

Bunun yanında "Temel Bilimler", ilgili Kanun'da aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. - Temel Bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını, ifade eder.

2. Maddede Yapılan Değişiklikler:

4691 sayılı Kanun'un geçici 2'nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını, bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30'una kadar artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir."

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na yapılan eklemeler, 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek- Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

Saygılarımızla,