Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Web Sitesinde Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Eylül 2016Özet: Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Taslağı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinde yayımlanmıştır. Taslak Tasarı metninde vergi kanunlarında değişiklik öngören maddelerle ilgili açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Açıklamalar

Tasarı'nın 3. maddesinde 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29. Maddesi z bendinde yapılacak düzenleme ile “sanayi yatırımları için verilen yatırım kredileri” dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV’den istisna edilmesi öngörülmektedir.

Tasarı'nın 6. maddesi ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun takdir komisyonlarının görevlerini düzenleyen 74. maddesine aşağıdaki bent eklenmektedir;

“d) Takdir komisyonları, organize sanayi bölgesi sınırları içinde yer alan arazi ve arsalar için rayiç bedel belirlerken ilgili organize sanayi bölgesine sınırı bulunan arazi ve arsaların ortalama rayiç bedelinin üzerinde bir bedel belirleyemez.”

Tasarı'nın 10. maddesi ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun geçici muaflıkları düzenleyen 5. maddesinin f bendinde değişiklik yapılmaktadır.  Bendin şu andaki şeklinde organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici olarak emlak vergisi muafiyetinden yararlanmaktadır. Muafiyet süresinin tamamlanmasının ardından herhangi bir indirim uygulanmamaktadır. Yapılacak değişiklik sonrası ilgili bent aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

“f) Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ile sanayi sitelerindeki binalar, inşalarının bittiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. Muafiyet süresinin bitiminden itibaren organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan işletmelere ait binalardan alınacak emlak vergisinde, üretimde oldukları sürece %75 indirim uygulanır.”

Tasarı'nın 16. maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4. maddesinin k bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmektedir;

“k) Organize sanayi bölgelerinin altyapı yapım işleri, sanayi sitelerinin üstyapı ve altyapı yapım işleri ile organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin arsa ve işyeri teslimleri”

Öngörülen değişiklik ile OSB’lerin altyapı, sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı yapım işleri KDV’den istisna olacaktır.

Değerlendirme ve Sonuç

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinde yayımlanan “Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı” içinde Gider Vergileri Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu içinde değişiklik öngören hükümler mevcuttur. Yapılması teklif edilen değişiklikler ile sanayi yatırımları için ek teşvik unsurları devreye girecektir. 

Ek- Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı Kanun Tasarısı Taslağı Karşılaştırma Tablosu​