Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Yayınlanma Tarihi: 03 Ağustos 2016Özet: Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Meclis’e sunulmuştur. 

Açıklamalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda, Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına yönelik düzenlemeler yer almakta olup, ayrıca Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülmektedir. 

Kanun teklifinde yer alan bazı vergisel düzenlemeler aşağıdaki şekildedir: 

- Kanun teklifinde Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasına ve faaliyetlerine ilişkin esaslara yer verilmiştir. Yapılması öngörülen düzenlemeler arasında Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları ve finansmanı, varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu adına tescili, Türkiye Varlık Fonu’nun denetimi ile çeşitli vergi istisna ve muafiyetleri bulunmaktadır. 

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklik çerçevesinde, 

  • Şehitlerin eş ve çocuklarının, şehidin eş ve çocuğunun bulunmaması halinde ise anne veya babasının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ödemeksizin araç alabilmelerine, 
  • Şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtların ÖTV ödenmeksizin yenilenebilmesine,

olanak sağlanacaktır. 

- Cep telefonu alımında uygulanan ve halen 40 TL olan (Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden 3 kat artırılabilen) asgari ÖTV tutarının 160 TL’ye yükseltilmesi öngörülmektedir. Bakanlar Kurulu’nun, söz konusu ÖTV tutarını üç kata kadar artırma yetkisi devam edecektir. 

- Vergiye tabi işlemlere taraf yada aracı olanlara yönelik Bakanlar Kurulu’na çeşitli yetkiler verilmesi planlanmaktadır. Bakanlar Kurulu, ödeme yapılan kişinin mükellef olup olmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutan vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi yaptırmaya, iş gruplan, iş nevileri, sektörler ve emtia gruplan itibarıyla, kanunlarda belirtilen limitler dahilinde farklı kesinti oranlan tespit etmeye yetkili kılınacaktır. 

- Yatırım teşvik belgesi kapsamında bulunan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle KDV iadesi için “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılmakta, ayrıca 500 milyon TL tutarındaki asgari yatırım şartının 50 milyon TL’ye indirilmesi veya Kanun’da belirlenen sınırın iki katına kadar artırılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilecektir.

Teklifle ilgili gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirmede bulunulacaktır. 

Saygılarımızla,