Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Kuruluşuna İlişkin Kanun Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2019Özet: 15.07.2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" kurulmuştur. Turizm sektöründe faaliyet gösterenler için ajansa "turizm payı" ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.   

Açıklamalar

15.07.2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile, Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak amacıyla "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı" kurulmuştur. Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyetlerini yürütecektir.

İlgili kanun uyarınca ajansın gelirleri; genel bütçeden aktarılan tutarlardan, belirli sektörlerden alınacak turizm paylarından, her türlü bağış ve yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden ve diğer gelirlerden oluşacaktır.

Ajansın en önemli geliri  turizm paylarından oluşacak olup, söz konusu paylar ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek ve tüzel kişilerin bu faaliyetlerden elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden aşağıdaki oranlara göre hesaplanarak ödenecektir.

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde: binde 7,5

  • Belgeli yeme-içme ve eğlence yerlerinde: binde 7,5

  • Deniz turizmi tesisleri ile belgeli deniz turizmi araçlarından: binde 7,5

  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç): on binde 7,5

  • Havayolu işletmelerinden(ticari yolcu faaliyetlerinden): on binde 7,5 

  • Havalimanı ve Terminal işletmelerinden (DHMİ hariç): binde 2 

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından teşvik edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır.

Turizm payları,  Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nca belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir.

Ödenen turizm payları, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Kanunun turizm payına ilişkin 6. maddesi 01.10.2019 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ek- 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

Saygılarımızla,