Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2021“Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7341 Sayılı Kanun” 06.11.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yayımlanan Kanun ile birlikte,

1.    Mal ve hizmet ihracatçılarının finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve teminat yetersizliği içinde olan ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla TİM’in ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar Ticaret Bakanlığınca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılması, hizmet sektörleri için İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat tahsil edilmesi düzenlenmiştir.

Böylece adı geçen kefalet kurumunun ileride kendi iş ve işlemleri ile yaratacağı öz kaynaklarına ilave bir gelir de sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece ihracatçıya sürekli ve etkin bir şekilde hizmet vermesi amaçlanmaktadır.

2.    Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerinde bulunan meblağlar ile hali hazırda TİM nezdinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Tanıtım Grubunun varlıklarının  İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine aktarılması düzenlenmiştir.

3.    5520 SayıIı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Muafiyetleri tanımlayan 4. maddesine (p) bendi eklenmiş ve ihracatçılara sadece ihracat kredilerinde kefalet kurumu olarak hizmet edecek İhracatı Geliştirme A.Ş.’ye kurumlar vergisi muafiyeti tanınmıştır. Bunun yanı sıra, Kanun ile anılan Şirketin gelirleri üzerinden Gelir Vergisi Kanunun geçici 67 inci maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacağı düzenlenmiştir.

4.    Katma Değer Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin kredi teminatlarına ilişkin işlemleri KDV, damga vergisi ve harçlardan istisna tutulmuştur.

5.    İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımın sağlanması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için 6 Kasım 2021 tarihinden sonra ilk kez faaliyete geçmek üzere, alt ve üst yapı yatırım taahhütleri altına giren Bölge Kurucu ve İşletici (BKİ) şirketlerin serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

6.    Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin;

-          her türlü ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ve icranın geri bırakılması talepleri teminattan,

-          kredilerinin teminatını teşkil eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta veya haricen satışında banka üzerinde kalması hâlinde satış, devir ve intikal ile ilgili her türlü işlemler, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve talepler teminattan ve tüm harçlardan,

-          ihracatın finansmanına ilişkin açtığı alıcı veya ihracatçı kredileri, ihracatın finansmanı amacıyla ihracatçıların yurt içi ve yurt dışı banka ve finans kurumlarından sağlayacakları krediler için verdiği garantiler, ihracatçıların mal ve hizmet satışını teşvik etmek üzere yaptığı ihracat kredi sigortaları ile yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinin finansmanı ve bu kapsamda verdiği garantiler dolayısıyla lehe aldığı paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden

istisna tutulmuştur.

7.    5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 46 ncı maddesine eklenen fıkra ile, meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların, bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılması ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı şekilde kullanılmaması, aktarılmaması veya başka bir şekilde işlenmemesi koşuluyla, meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlık e- esnaf ve sanatkâr veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilmiştir.

Bu düzenleme ile, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde aday esnaf ve sanatkarların toplu üye listesi taleplerinin  karşılanamaması dolayısıyla seçmen bilgilerine ulaşılamamasından ötürü doğan aleyhte eşitsiz durumu düzeltmek amaçlanmıştır.

8.    5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, kaçakçılık suçlarına konu eşya ve araçların tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

-          “Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında el koyma kararı bulunmakla birlikte ikinci fıkra uyarınca alıkonulmayan taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren doksan gün içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından teslim alınmaması halinde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. 

-          Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.”

9.    5941 Sayılı Çek Kanunu’nun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin düzenleme 31.12.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Buna göre, vadeli çeklere reeskont uygulanması imkanı 31.12.2023 tarihine kadar 2 yıl daha devam edecektir.

10.  Şirket ortakları ile şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 543 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiş ve alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren kalan varlığın dağıtılmamasına dair öngörülen altı aylık süre üç aya indirilmiştir.

11.  Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri’nin yer aldığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelin 11 inci ve 40 ıncı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Cetvele aşağıdaki sıra eklenmiştir.

-          “11) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı”

-          “40) Göç İdaresi Başkanlığı”

-          “42) İklim Değişikliği Başkanlığı”

Kanun metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sorularınız için bizlerle vergi@kpmg.com.tr adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla.