Turizm Yatırımcılarının Hazine Arazisi Kullanım Bedeli Ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin Tebliğler Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2016Özet: Turizm işletmecilerinin 01.01.2016 tarihi ile 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde vadesi gelen ve hazineye ödenmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedeli, hasılat payları ve ecrimisillerin ödeme süreleri ve tahsiline yönelik Tebliğler yürürlüğe girmiştir. 

Açıklamalar:

29.06.2001 tarih ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a 14.04.2016 tarih ve 6704 Sayılı Kanun’la eklenen geçici 19. madde çerçevesinde, üzerinde konaklama amaçlı turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen belgeli yatırımcılar işletmecilerden, irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip verilmediğine bakılmaksızın 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihi arasındaki dönemde vadesi gelen ve tahsil edilmesi gereken kira, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni bedelleri ve tahsilat payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama tesisleri tarafından Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımlarından dolayı aynı dönemde tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri 1 yıl ertelenmiş; ertelenen alacakların bu süre sonundan itibaren üç yılda ve üç eşit taksitle herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edileceği hüküm altına alınmıştı. 

30.07.2016 tarih ve 29786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:372) ve Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:10) ile, söz konusu kamu alacaklarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
Ek- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372)
Ek- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 10)