TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin Vergilemesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Nisan 2016Özet: 21.04.2016 tarih ve 29691 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.
 
Açıklamalar:

Menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin tevkifat yoluyla vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinde yer verilmiştir.

Tevkifat matrahının hesaplanmasına yönelik detaylı açıklamalar ise 257, 258, 263 ve 282 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer almaktadır.

291 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile de enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin elde tutulması ve elden çıkarılmasından doğan kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesi kapsamında vergilendirilmesinde tevkifat matrahının nasıl tespit edileceği açıklanmıştır.

1 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek yıllık gelir sigortası sözleşmeleri kişilerin aktif çalışma hayatında yapmış oldukları tasarrufları ve elde ettikleri birikimleri emeklilik sonrası dönemde düzenli ek gelir ödemelerine çevirirken aynı zamanda yapılacak irat ödemelerinin her takvim yılı başında en az TÜFE oranında artırarak katılımcıların elde edecekleri düzenli ek gelirleri enflasyona karşı korumaktadır.

Bu kapsamda, sigortacılık sektörünün gelişimivne katkıda bulunmak amacıyla TÜFE’ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu tahviller ile reel getiri garantisi yanında düzenli anapara ve faiz ödemesi sunmak suretiyle yatırımcılara farklı bir varlık seçeneği sunulmaktadır. Söz konusu tahviller enflasyondaki değişmelere rağmen değişiklik göstermeyen öngörülebilir bir reel nakit akışı sağlamaktadır.

Senetlerin dönemsel reel nakit ödemeleri herhangi bir şekilde değer kaybına uğramamakta olup, TÜFE’ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinin vadesine kadar gerçekleşecek dönemdeki enflasyon seviyesi ne olursa olsun ödenen reel nakit akışı sabittir. Dolayısıyla, yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdetmek isteyen şirketlerin yükümlülüklerini uzun vadede yönetebilecekleri yeni bir yatırım enstrümanı ihraç edilerek sigortacılık sektörünün gelişimine ve tasarrufların artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. 1

291 Seri Numaralı Gelir Vergisi Tebliği ile;

  • ​TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinin ara dönemdeki sabit reel anüite ödemesi dahil dönemsel ödemeleri anapara ödemesini de içerdiğinden vergilendirmenin söz konusu tutarın ayrıştırılarak sadece ödenen faiz tutarı üzerinden yapılması gerektiği,

  • TÜFE’ye endeksli anüite Devlet tahvillerinde enflasyon farkını içeren temiz fiyatın hesaplanmasında reel birikmiş faiz yerine enflasyon dahil birikmiş faizin dikkate alınması gerektiği,

  • Kupon başına ödenen prim tutarı, enflasyon farkını içeren temiz alış fiyatı ile senedin alış tarihindeki kalan anapara tutarı arasındaki farkın, kupon sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacağı ve oranın negatif olması durumunda ise bu oranın 0 (sıfır) olarak varsayılacağı

konularına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ yayımı ile yürürlüğe girmiş olup, tam metni bültenimizin ekinde yer almaktadır.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz.​​

Saygılarımızla,

​1T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tüketici Fiyatlarına Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Yatırımcı Kılavuzu Aralık 2015’den yararlanılmıştır.

Ek - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291)​