TÜBİTAK 1833 - 1832 Çağrıları

Yayınlanma Tarihi: 12 Aralık 20231833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı

• Çağrı, 1801 Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı Mevzuatı kapsamındadır.

• Özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle oluşturulacak olan Ar-Ge ve Yenilik Platformları başvurabilecektir.

• Özel sektör kuruluşlarına geri ödemeli destek, kurumlara %100 hibe destek verilecektir.

 Süre : 36 ay

• Bütçe : 300.000.000 TL/platform

KOBİ ölçekli kuruluş: 15 milyon TL

Büyük ölçekli kuruluş: 60 milyon TL

Kurumlar: 10 milyon TL

 

Programın amacı

        Küresel işbirliği ağlarına katılmak için ortak ürün, ürün grubu ya da süreç geliştirmek

        Birlikte çalışma ve birlikte başarma modeline dayalı, etkili bir işbirliği ağı oluşturmak

        İnovasyon ağı mekanizması aracılığıyla uluslararası pazar erişimini genişletmek

        Yeni işbirliği ve uzun vadeli sürdürülebilirlik

        Tüketici beklentilerini karşılayan ve ekonomimizi canlandıran bir ürün sunmak

        Toplumun refahına katkıda bulunmak

        Ülkemizin ihracat ve rekabet gücünü korumak ve geliştirmek

 

Desteklenebilecek Gider Kalemleri

Ürünleştirme Yol Haritası Yönetim Projesi kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri

        Yürütücü Kuruluşa ait personel giderleri

        Yürütücü Kuruluşun yapacağı hizmet alımları

Ürünleştirme Projeleri kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri

        Personel giderleri

        Seyahat giderleri

        Alet/teçhizat giderleri

        Ar-Ge ve Test kuruluşlarına yaptırılan işlere ait giderler

        Hizmet alımları

        Malzeme giderleri

        Bursiyer giderleri (sadece kurumlar için)

        Proje Teşvik İkramiyesi (sadece kurumlar için)

        Kurum hissesi (sadece kurumlar için)

 

 

Uygunluk kontrolü

Başvuru yapacak kuruluşların aşağıda belirtilen tüm kriterleri sağlaması gerekmektedir. Projeler değerlendirme sürecine alınmadan önce bu kriterler açısından uygunluk kontrolleri yapılacaktır.

        Başvuru yapacak kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olmalıdır.

        Kuruluş tescil tarihi 2 yıl ve üzeri olmalıdır (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler

        hariç).

        Başvuru sahibi firma (ortaklı projelerde sadece yürütücü kuruluş) en az %75 ortaklıkla özel sektöre ait kuruluş olmalıdır.

        Projenin desteklenmesi halinde geri ödemeli destek tutarı kadar Teminat Mektubu sunulabilmelidir.

        Projede yer alan her bir kuruluş için son 3 yılın ortalama aktif toplamı veya net satışlarının geri ödemeli finansman

        değerinden büyük olması gerekmektedir. Tescil tarihi 2 yıldan az olan şirketler için bu kriter aranmamaktadır.

        Projede yer alan her bir kuruluş için Çevresel ve Sosyal Etki Beyan Formu doldurulmalıdır.

 

Destek Şekli

Kuruluşlara Türk Lirası üzerinden faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.

        Sermaye şirketlerinden sözleşme aşamasında geri ödeme tutarı kadar teminat alınacaktır.

        Proje toplam bütçesi kuruluşun öz sermaye katılım tutarı ve geri ödemeli destek tutarı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öz sermaye katılım oranı büyük ölçekli firmalar için %30, KOBİ’ler için %20, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %10’dur. Kalan kısım geri ödemeli destek tutardır.

        Proje tamamlandıktan sonra çağrı duyurusunda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirmeye ve projenin başarı durumuna göre geri ödenecek kredinin bir kısmı hibe desteğe dönüştürülecektir.

        Hibeye dönüşme oranının hangi kriterlere göre belirleneceği çağrı duyurusunda belirtilmiş olup, bu oran proje çıktıları üzerinden yapılacak değerlendirme çerçevesinde belirlenecektir.

        Proje kapsamında kullanılan kredinin hibeye dönüşme oranı büyük ölçekli firmalar için en az %50, KOBİ ölçeğindeki firmalar için en az %60’tır. Bu oranlar projenin başarı kriterlerinin tespiti halinde büyük ölçekli firmalar için en fazla %70, KOBİ ölçeğindeki firmlaar için en fazla %80’e çıkarılabilecektir.

        Geri ödemeler proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır. Yılda 2 kere 6’şar aylık taksitler halinde TÜBİTAK’a ödenecektir.

        Geri ödeme süresi en fazla 4 yıldır.

 

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

        Özel sektör kurulularının yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir.

        Daha önceden Ar-Ge çalışması yapılmış, belli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileşmemiş ürünler ya da süreçler (THS 5-9) projelelendirilebilir. Bu çalışmalar aşağıdaki kapsamda yürütülmüş olan projelerin devamı olarak sunulabilir;

ü  TÜBİTAK ya da KOSGEB programlar kapsamında desteklenmiş

ü  Diğer ulusal ya da uluslararası programlarda desteklenmiş

ü  Kuruluşun kendi kaynakları ile yürütülmüş

        Prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, saha denemeleri, demonstrasyon aşamasında olan tüm çalışmalar desteklenebilecektir.

        Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bir projede en fazla 3 ortak yer alabilir.

        Üniversiteler ve araştırma kurumları ortak olarak yer almaz; ancak danışmanlık ya da hizmet alımı yapılabilir.

Süre üst sınırı: 24 ay

Bütçe üst sınırı;

Mikro/Küçük ölçekli kuruluş: 7.500.000 TL

Orta ölçekli kuruluş: 12.000.000 TL

Büyük ölçekli kuruluş: 22.500.000 TL

 

Uygunluk kontrolü

Başvuru yapacak kuruluşların aşağıda belirtilen tüm kriterleri sağlaması gerekmektedir. Projeler değerlendirme sürecine alınmadan önce bu kriterler açısından uygunluk kontrolleri yapılacaktır.

        Başvuru yapacak kuruluşlar, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olmalıdır.

        Kuruluş tescil tarihi 2 yıl ve üzeri olmalıdır (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç).

        Başvuru sahibi firma (ortaklı projelerde sadece yürütücü kuruluş) en az %75 ortaklıkla özel sektöre ait kuruluş olmalıdır.

        Projenin desteklenmesi halinde geri ödemeli destek tutarı kadar Teminat sunulabilmelidir.

        Projede yer alan her bir kuruluş için son 3 yılın ortalama aktif toplamı veya net satışlarının geri ödemeli finansman değerinden büyük olması gerekmektedir. Tescil tarihi 2 yıldan az olan şirketler için bu kriter aranmamaktadır.

        Projede yer alan her bir kuruluş için Çevresel ve Sosyal Etki Beyan Formu doldurulmalıdır.

 

Desteklenebilecek Gider Kalemleri

Projeler kapsamında desteklenebilecek gider kalemleri:

        Personel giderleri

        Seyahat giderleri

        Alet/teçhizat giderleri (alımı yapılan alet/teçhizat sigortalanmalıdır)

        Ar-Ge ve Test kuruluşlarına yaptırılan işlere ait giderler

        Hizmet alımları

ü  CE, kalite belgelendirme ve sertifikasyon giderleri

ü  Ekonomik fizibilite raporu hazırlanması için alınacak hizmet gideri*

ü  Lisanslanan patentli teknolojilerin olgunlaştırılması ve bu teknolojilerin yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi ile ilgili faaliyetlere ait giderler**

ü  Proje kapsamında satın alımı gerçekleştirilen her bir alet/teçhizatın taşıma, kullanım vb risklere karşı proje süresince sigortalanmasına ilişkin giderler

ü  Yeşil Dönüşüm Gösterge hedeflerinin doğrulanmasına ilişkin hizmet alımları

        Malzeme giderleri

 

Destek Şekli

Kuruluşlara Türk Lirası üzerinden faizsiz geri ödemeli destek verilecektir.

        Sermaye şirketlerinden sözleşme aşamasında geri ödeme tutarı kadar teminat alınacaktır.

        Proje toplam bütçesi kuruluşun öz sermaye katılım tutarı ve geri ödemeli destek tutarı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Öz sermaye katılım oranı büyük ölçekli firmalar için %30, KOBİ’ler için %20, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %10’dur. Kalan kısım geri ödemeli destek tutardır.

        Proje tamamlandıktan sonra çağrı duyurusunda belirtilen kriterlere göre yapılacak değerlendirmeye ve projenin başarı durumuna göre geri ödenecek kredinin bir kısmı hibe desteğe dönüştürülecektir.

        Hibeye dönüşme oranının hangi kriterlere göre belirleneceği çağrı duyurusunda belirtilmiş olup, bu oran proje çıktıları üzerinden yapılacak değerlendirme çerçevesinde belirlenecektir.

        Proje kapsamında kullanılan kredinin hibeye dönüşme oranı büyük ölçekli firmalar için en az %50, KOBİ ölçeğindeki firmalar için en az %60’tır. Bu oranlar projenin başarı kriterlerinin tespiti halinde büyük ölçekli firmalar için en fazla %70, KOBİ ölçeğindeki firmlaar için en fazla %80’e çıkarılabilecektir.

        Geri ödemeler proje tamamlandıktan 1 yıl sonra başlayacaktır. Yılda 2 kere 6’şar aylık taksitler halinde TÜBİTAK’a ödenecektir.

        Geri ödeme süresi en fazla 4 yıldır.