Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’de (Seri No 1) Değişiklik Yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Eylül 2020Özet: 24.02.2020 tarihinde yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde (Seri No 1) değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No’lu Tebliğ 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) projesi 13. Eylem Planı kapsamında Ülke Bazlı Raporlama (CBCR) ve Genel Rapor( Master file) belgelendirme yükümlülükleri detaylı olarak açıklanmış, ilişkili kişi tanımı örnekler ile sunulmuştur.

Tebliğ ile Ülke Bazlı Rapor formatı ve bildirim formatı paylaşılarak ülke bazlı rapor kapsamına giren mükelleflerin bilgisine sunulmuştur.

İlk seneye özgü olarak Ülke Bazlı Rapor Bildirim Süresi 30 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. İlerleyen seneler için ülke bazlı rapor bildirim süresi Haziran ayı sonu olacaktır. 2019 hesap dönemine ilişkin Ülke Bazlı rapor 31.12.2020 tarihine kadar İdareye sunulacaktır.

Tebliğ  ile yapılan detay açıklamalar kapsamında Ülke Bazlı Rapor ve Genel Rapor uygulamalarının OECD modeli esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

Açıklamalar

Bilindiği üzere 24.02.2020 tarih ve 2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Madde 13 ilişkili kişi tanımı değişmiş; Transfer fiyatlandırması Yöntemleri arasındaki hiyerarşi kaldırılmış, transfer Fiyatlandırması dokümantasyonu olan mükelleflere ceza indiriminin sağlanmış ve Peşin Fiyatlandırma anlaşmalarının geriye dönük olarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde ilgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yıllık belgelendirme başlıklı bölüm yeniden düzenlenerek genel rapor, yıllık transfer fiyatlandırması raporu ve ülke bazlı rapor bölümleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte Tebliğ; tarafların transfer fiyatlandırması kapsamında ilişkili kişi sayılması için dikkate alınacak yüzde 10 dolaylı ve doğrudan ortaklık ilişkisinin nasıl belirleneceği örnekler ile açıklanmıştır.

Tebliğ  kapsamında Ülke Bazlı Rapor Formatı ve Ülke Bazlı Rapor Bildirim formatı paylaşılmış olup, ülke bazlı rapor bildirimini yapacak mükelleflerin bilgisine sunulmuştur.

4 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğ ile yapılan detay açıklamalar doğrultusunda Ülke Bazlı Rapor ve Genel Rapor uygulamalarının OECD modeli esas alınarak yapılacağı anlaşılmıştır.

Tebliğ kapsamında dikkat çeken diğer hususlar aşağıda sunulmuştur.

   Ülke bazlı rapor bildirim formu, ülke bazlı rapor, transfer fiyatlandırması formu ve transfer fiyatlandırması raporu mükelleflere ait transfer fiyatlandırması dokümantasyon zorunlulukları olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda  mükelleflerin transfer fiyatlandırması dokümantasyon yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeleri ile yararlanacakları yüzde 50 ceza indiriminin sağlanabilmesi için yeni getirilen ülke bazlı raporlamaya ilişkin yükümlülüklerinde de zamanında yapılması gerekmektedir.

   Tebliğde yer alan Çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de bulunduğu durumda, ülke bazlı raporlama başka bir ülkede “vekil işletme” sıfatıyla veya yerel raporlama hükümlerine göre yapılmış olsa da Türkiye’deki nihai ana işletme tarafından hazırlanarak İdareye sunulur açıklaması ile nihai ana  işletmesi Türkiye’de olan  Çok Uluslu İşletmeler Grubunun başka ülkede faaliyet gösteren bir işletmesini vekil atayabileceğini ancak yine de  Türkiye’de Ülke bazlı raporu  İdareye sunmak zorunda olduğu ayrıca belirtilmiştir.

   İlk seneye özgü olarak Ülke Bazlı Rapor Bildirim Süresi 30 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Çok uluslu işletme grubunun nihai ana işletmesinin Türkiye’de mukim bir işletme olması durumunda, bu bildirimin çok uluslu işletme grubu adına sadece nihai ana işletme tarafından yapılması gerekmektedir.

   Söz konusu bildirim, nihai ana işletmesi Türkiye’de mukim olmayan çok uluslu işletmeler grubu adına, Türkiye’de mukim grup üyelerinden biri tarafından yapılabilir.

    Söz konusu bildirimde hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar bildirim formu yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilir. Ancak düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

   Ülke Bazlı Raporlama  BTRANS  sistem üzerinden xml formatıyla İdareye iletilecektir. İletilen xml dosyalarının şema kontrolü BTRANS dosya yükleme sırasında yapılacak olup hatalı dosyalar reddedilecektir.

   Mükelleflerin ilk veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlaması gerekmektedir. 

   Tebliğe göre  “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formu” ve  “ülke bazlı rapor”, mükellef tarafından bizzat gönderilebileceği gibi ilgili dönemde, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan serbest muhasebeci mali müşavir veya gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi (tam tasdik sözleşmesi) bulunan yeminli mali müşavirleri aracılığıyla da gönderilebilecektir.

   Tebliğ ile getirilen bir diğer değişiklik ise Mükelleflerin  Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde beyan etmekte oldukları  Transfer Fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve örtülü sermayeye ilişkin formun doldurmasında   ilgili hesap döneminde her bir ilişkili kişi bazında yıllık toplam net tutarı 30.000 TL ve üzerinde olan mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerine ve ilişkili kişi bilgilerine yer verilmesi gerektiği açıklanarak forma dahil edilecek işlemlere sınır getirilmiştir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için  tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,