Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2023Torba Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

Haciz Zaptının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Torba Kanun’un 4.maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 78.maddesinde yapılan düzenlemeye göre haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

(Yürürlük: 28.12.2023)

Konut Kredilerine Yönelik BSMV İstisnasının Bir Konutla Sınırlandırılması

Üzerine kayıtlı konuta sahip olanlara, kooperatifler aracılığıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bankalar tarafından açılan konut kredileri ile Sermaye Piyasası Kanununun 57’nci maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında kullandırılan krediler ve yapılan sigorta işlemleri dolayısıyla lehe alınan paralar için uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası kaldırılmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023)

İçerik Paylaşımlarının Sosyal Ağ Sağlayıcısı Tanımına Girmeyen Elektronik Ortamlardan Yapılmasından Elde Edilen Kazançların da Gelir Vergisi İstisnası Kapsamına Alınması

Gerçek kişilerin; internet sayfası/sitelerinde veya herhangi bir dijital platformda metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşması; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar paylaşması veya yine bu ortamlar üzerinden veri işleme ve geliştirme gibi içerikler paylaşmak suretiyle kazanç elde etmesi Gelir Vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

(Yürürlük: 1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere).

Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarında Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisna Şartları Ve Oranında Değişiklik Yapılması

Gerçek kişilerce, kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olunması ve elde edilen kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye getirilmesi şartıyla, elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

(Yürürlük: 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere)

Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlara iştirak eden kurumlara, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 50'sine sahip olunması ve kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen diğer şartlar aranmaksızın iştirak kazancı istisnasının %50 oranında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır

(Yürürlük: 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere).

İhracatta Binde 5 Götürü Gider Uygulamasının Kaldırılması

Mükelleflere sağlanan ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları ve belgesini temin edemedikleri giderlerine karşılık olmak üzere, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla hesaplanan bu giderlerini ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapma imkanı (götürü gider uygulaması) söz konusu torba Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde kaldırılmıştır.

(Yürürlük Tarihi: 1/1/2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere)

Yurt Dışından Sağlanan Bazı Hizmet Kazançlarında Uygulanan İndirimin Oranı Yüzde 80’e Çıkarılması

Gerçek kişi veya kurumlarca yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kayıt tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon gibi bazı hizmetler ile yabancılara verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinden elde edilen kazançlara uygulanan gelir/kurumlar vergisi indirim oranının, kazancın tamamının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla %80 olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

(Yürürlük: 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere Kanunun yayımı tarihinde)

Yıllara Sarî İnşaat İşlerinde Uygulanan Stopaj Oranının Belirlenmesine İlişkin Yetki Değişikliği Yapılması

Yıllara sari inşaat ve onarım işlerini yapan gerçek kişi veya kurumlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak tevkifat oranının işin; kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlara taahhüt edilip edilmemesine ve bunların genel veya özel bütçeli idare kapsamında olup olmamasına, süresine, nev'ine ve yüklenicinin; ana yüklenici, alt yüklenici ya da tam ve dar mükellef olmasına göre ayrı ayrı veya birlikte belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetki genişletilmiştir (Yürürlük: 28.12.2023).

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Bazı Stopaj Oranlarına İlişkin Düzenleme Yapılması

Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan gelirler ve döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz gelirleri ve kar payları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi kapsamında yapılacak vergi tevkifatına ilişkin oranı ayrı ayrı veya birlikte %40'a kadar artırma konusunda ve geçici 67’nci maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı, ihraç edenler, ihraç veya iktisap tarihi, hesap türü, hesap açılış tarihi, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı %40'a kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

(Yürürlük: 28.12.2023)

Sporcu Ücretlerinde Vergilemeye İlişkin Düzenlemeler

Sporcu ücretlerinin sabit oranlarda tevkif suretiyle vergilendirilmesi ve elde edilen ücret gelirlerinin gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesine ilişkin uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023)

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar İçin Gelir Ve Kurumlar Vergisi İçin Uygulanan Ve 31/12/2023 Tarihi İtibarıyla Sona Erecek Olan İstisnanın Uygulama Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması.

10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi istisnası uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023)

Avantajlı Amortisman Ayrılabilecek Makine ve Teçhizatlara İlişkin Uygulamanın Süresinin Uzatılması

Yapılan düzenleme ile, sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da yatırım teşvik belgesi bulunan mükelleflerce bu belge kapsamında 31/12/2024 tarihine kadar iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için uygulanacak amortisman oran ve süreleri, mevcut faydalı ömür sürelerinin yansı dikkate alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

(Yürürlük: 28.12.2023)

Banka Ve Finans Kurumlarında 2024 Ve 2025 Yıllarında Yapılacak Enflasyon Düzeltmesinin Vergi Matrahını Etkilememesi İle İlgili Düzenleme

Vergi Usul Kanunu’nun geçici 33.maddesinde yapılan değişiklik ile bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde yapacakları enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak kar veya zararların kazancın tespitinde dikkate alınmaması hüküm altına alınmmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023).

İhalenin İptali Halinde İhale Sonucun Düzenlenen Sözleşmenin Hükmünden Yararlanılmayan Kısmına İsabet Eden Damga Vergisinin İade Edilmesine İlişkin Düzenleme

İhale kararlarında olduğu gibi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, iptal edilen ihaleye ilişkin olarak ihale makamı ile düzenlenen sözleşmenin de hükmünden yararlanılmayan kısmının iadesine imkan sağlanmaktadır. Böylece, ihalenin iptali olmaksızın sadece ihale üzerine bırakılan isteklinin değişmesi durumunda mevcut ihale kararı ve sözleşmenin damga vergilerinin iade edilmeyeceği hususu açıklığa kavuşturulmuştur.

(Yürürlük: 28.12.2023)

KDV İade Hakkını Kısmen Veya Tamamen Kaldırmak Ve Bu Şekilde İade Hakkı Kısıtlanan Mal Veya Hizmetleri Belirlemek İçin Cumhurbaşkanı’na Yetki Verilmesi

3065 sayılı Kanunun 36’ncı maddesinde yapılan değişiklikle iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma ve bu şekilde iade hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

(Yürürlük: 28.12.2023)

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin Beyan Ve Ödeme Sürelerinin Güncellenerek, İlgili KDV’nin İndirimi İçin “Ödenmiş” Olması Şartının Yasal Düzenlemeye Bağlanması

Yapılan düzenlemeye göre, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmibirinci günü akşamına kadar 2 no.lu katma değer vergisi beyannamelerini verecekler, yirmiüçüncü günü akşamına kadar kesintiye tabi tutulan katma değer vergisini ödeyeceklerdir (Yürürlük: Kanun yayımını izleyen ayın başında)

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasının ödeme şartına bağlanması düzenlenmektedir.

(Yürürlük: Kanun yayımını izleyen ayın başında)

İmalatçı Veya Tedarikçi Kurumların Aracılı İhracat Faaliyetlerine İlişkin Kazançlarının Da 5 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Kapsamına Alınması

Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerine ilişkin elde ettikleri kazançlar için kurumlar vergisi oranının %20 olarak uygulanması düzenlenmektedir.

(Yürürlük: 1/1/2023 tarihinden itibaren elde edilen gelirler ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde)

Kur Korumalı Mevduat Ve Katılım Hesaplarına Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnasının Süresinin 30/6/2024 Tarihine Kadar Uzatılması

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30/6/2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Cumhurbaşkanına, sürenin bitimini müteakip bu süreyi her defasında altı ayı geçmeyen süreler halinde uzatma, uygulanan istisna oranını azaltma ve tekrar kanuni seviyesine getirme, hesap türü, hesapların vadesi ve açılış tarihine göre istisna oranını azaltma ve farklı istisna oranı belirleme yetkisi verilmiştir.

(Yürürlük: 28.12.2023).

KDV’den İstisna Olan Bazı Teslim Ve Hizmetlerde Uygulama Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılması

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden 31/12/2028 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilam yayımlanacak olanların; ihale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV den istisna edilmesi hüküm altına alınmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023).

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve funiküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalanın Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar KDV'den istisnadır. Torba Kanun ile yapılan düzenlemeye göre, istisnanın uygulama süresi "31/12/2028" tarihine kadar uzatılmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023).

Motorlu Araç Ticareti Yapanların Kendi Aralarında Yaptıkları İşlemlere İlişkin Sözleşmelerin Noterde Düzenlenmesi

Söz konusu Torba Kanun’un 43. Maddesi ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller” başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklik ile, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla, motorlu araç ticareti yapanların kendi aralarında yaptıkları ÖTV aranmaksızın gerçekleşen işlemlere ilişkin sözleşmelerin noterde düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

(Yürürlük: 28.12.2023).

Yurt İçinden Serbest Bölgelere Yapılacak Teslimlerde Özel Tüketim Vergisinin İhracat İstisnası Kapsamında Olmadığı Hususunun Yasal Hükme Bağlanması

4760 sayılı ÖTV Kanununun 5 inci maddesinde ihracat istisnası düzenlenmekte olup, Kanunda serbest bölgelere yapılacak teslimlerin istisna kapsamında olduğu yönünde bir ifade bulunmamasına rağmen, yargıya intikal eden bazı olaylarda Türkiye Gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen serbest bölgelere yapılan teslimlerin ihracat istisnası hükümleri çerçevesinde işlem görmesi gerektiği yönünde ihtilaflar bulunmakta idi. Türkiye Gümrük bölgesi dışında olduğu kabul edilen serbest bölgelere yapılan teslimlerin 4760 sayılı ÖTV Kanununun 5 inci maddesince uygulanan ihracat istisnası kapsamında olmadığı hususu açıklığa kavuşturulmuştur

(Yürürlük: 28.12.2023).

Katılma Payı İle İlgili Düzenleme Yapılması

Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yer alan ve 213 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında üçüncü kişilerle paylaşılabilecek bilgilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında sorgu veya dönen kayıtlar karşılığında 25 kuruştan az olmamak üzere katılma payı alınması düzenlenmiştir.

Ayrıca katılma payının tutarı, sorgulanan veya dönen verinin sayısı, boyutu ve kapsamı, verinin sorgulama dışında toplu olarak paylaşılması durumunda paylaşılan verinin sayısı, boyutu, kapsamı ve mükellef sayısı ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

(Yürürlük: 1/1/2024)

Söz konusu Kanun’a bültenimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.