TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 06 Haziran 2023TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Değişiklik Yapıldı

TÜBİTAK tarafından yapılan duyuru ile TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Geçerlilik tarihi ile ilgili açıklama bulunmayan değişiklikler 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yapılan değişiklikler şu şekildedir;

1.       Projelerin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren Ar-Ge Yardımı İstek Formları (Dönem Raporları) gönderim süresi 3 aydan 2 aya indirilmiştir. 1501, 1507, 1509 ve 1511 programlarında 30 Eylül 2023 tarihinde gönderilecek olan 2023/1 dönem raporları en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar, 31 Mart 2024 tarihinde gönderilecek olan 2023/2 dönem raporları da en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderilmelidir.

2.       Destek oranının hesabında proje başvuru tarihindeki kuruluş ölçeği dikkate alınacak ve proje destek süresince destek oranı sabit kalacaktır.

3.       5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda faydalanılmayan destek ve teşvikleri faydalanmış gibi personel maliyetinden düşme zorunluluğu kaldırılmıştır.

4.       Kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz teşvik ve desteklerden yararlanılması durumunda alınan teşvik ve destek, dönem raporları ile TÜBİTAK’a bildirilen harcamadan düşülecektir.

5.       Mikro işletme sınıfında olmayan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri destek kapsamından çıkarılmıştır. (1 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılan proje başvurularına uygulanacaktır)

6.       Aynı kuruluşta veya farklı kuruluşlarda çalışan ve projede görev alan personel için TÜBİTAK’ın farklı birimleri tarafından desteklenen projelerde beyan edilen çalışma süreleri toplamı 30 günü geçemeyecektir.

7.   Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporu  ve proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerle ilgili gider formları  elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınabilecektir. Bu maddeyle ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.

8.       Mali rapor elektronik ortamda veya elektronik platformlarda muhafaza edilebilecektir.

9.       Proje destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretleri, proje destek bitiş tarihinden raporu düzenleme tarihine kadarki aralıkta belge düzenlenmesi koşuluyla desteklenecektir.

10.    TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında yer alan bazı destek üst limitlerinde daha önce yapılan artışların yürürlük tarihi değiştirilmiş, 3 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmesi imzalanan projeler de kapsama alınmıştır.

11.    1704 - SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması, 1707 - Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı, 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı desteklenen projelerde serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenecektir. (11 Mayıs 2023 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarında uygulanacaktır)

12.    Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversitelerinin desteklenen projelerinde çalışan süreli sözleşmeli personel aylık olarak ilgili dönemde geçerli beş brüt asgari ücret kadar desteklenecektir. (1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere destek süreci devam eden projelere uygulanacaktır)

Duyuru Linki;

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-tarafindan-yurutulen-destek-programlarinda-degisiklik-yapildi