Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 11 Şubat 2022Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler bültenimizde özetlenmiştir.

·         Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, hazırlayacağı başvuru dosyası ile” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrasındaki gerekli bilgi ve belgeler arasından “başvuru yazısı” kaldırılmıştır ve “Bölge alanı içinde bina varsa yapı ruhsat belgesi, yapı kullanma izin belgesi veya yapı kayıt belgesi” eklenmiştir.

Aynı maddenin 6 ıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bölge başvurusu ya da Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusu, herhangi bir eksikliğinin olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından 15 gün içinde incelenir. Başvuruda eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Bakanlık tarafından temin edilen belgeler başvuru sahibinden ayrıca istenmez. Başvurunun eksikliği yok ise başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvurusu Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç 10 gün öncesinde Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulur.”

·         Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ya da Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezine ilişkin başvuruyu Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendiren dokuz kurum ve kuruluşa “Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren en az biri özel kuruluştan olmak şartıyla iki kurum veya kuruluş” ibaresi eklenerek on kurum ve kuruluş olarak düzenlenmiştir.

·         Değerlendirme Kurulunun çalışma usul ve esasları hakkındaki değişiklikle;

“Değerlendirme Kurulu, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürünün başkanlığında en az sekiz üyenin katılımıyla toplanır”.

“Kurul, ihtiyaç duyulması halinde, başvuru yapılmaksızın, Genel Müdürlüğün veya Değerlendirme Kurulunun en az altı üyesinin aynı konu ile ilgili yazılı daveti üzerine toplanır, Kanun ve Yönetmelik kapsamında Bölgeye ilişkin Karar alabilir.”

“Bölge başvurusunun uygun görülmesine yönelik Değerlendirme Kurulu kararı, toplantıya katılan en az sekiz üyenin aynı yönde oy kullanması ile alınır.” şeklinde düzenlenmiştir.

·         Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı “Bölge ilanı ve Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi ilanı” şeklinde değiştirilerek,

“Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezi başvurusunun Değerlendirme Kurulu kararı Bakanlık makamına sunulur. Bakan Oluru alındıktan sonra kuluçka merkezi açılır.”

 “Bölge alanları dışında yer alan kuluçka merkezinin iptaline Bakan Oluru alınarak karar verilir. Bölge alanları dışında açılan ya da iptal edilen kuluçka merkezi bilgileri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.”

İbareleri eklenmiştir.

·         Yönetmeliğin 14 üncü Maddesinin n bendinin 4 üncü Fıkrasına “Bölge alanları dışında açılacak olan kuluçka merkezine ilişkin Bakan oluru alındıktan sonra en fazla altı ay içerisinde faaliyete geçilir. Mücbir sebepler dışında, belirtilen süre içerisinde, Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçirilememesi halinde, Bölge yönetici şirketi süre uzatımı için Bakanlığa müracaat eder. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere kuluçka merkezinin faaliyete geçirilmesi için en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde, faaliyete geçilememesi durumunda konuya ilişkin Bakan Oluru hüküm ve sonuçları ile birlikte ortadan kalkar. Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezinin faaliyete geçtikten sonra Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen amacın dışında kullanıldığının tespiti halinde kuluçka merkezi kararı Bakan Oluru ile ortadan kaldırılır.” ibaresi eklenerek kuluçka merkezlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

·         Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yapılan değişiklik ile kuluçka firmasının tanımı yeniden yapılmıştır. Buna göre, kuluçka firmaları; teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tarafından yürütülen girişimcilik programlarına katılarak şirketleşen veya Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan, en fazla üç yıllık, proje sahibi işletmeler olarak, kuluçka merkezlerinde yer alan girişimcilerdir. Buna ek olarak “Bölge alanları dışında açılan kuluçka merkezlerinde yer alacak kuluçka girişimcisinin personel sayısının 10 kişiden az ve son üç yıl içerisinde kurulmuş teknoloji tabanlı işletme olması şartı aranır.” İbaresi eklenmiştir.

·         Yönetmeliğin 15 inci Maddesinde yapılan değişiklik ile Bölgede yer alan kuluçka firma sayısında düzenlemeye gidilmiştir, maddede yer alan “kuluçka firma sayısı toplam firma sayısının yüzde onundan az olamaz” ibaresine ek olarak “Yönetici şirket Bölge alanı içerisinde yer alan kuluçka firmalarına binanın toplam kiralanabilir alanının en az yüzde beşi oranında yer ayırır.” ibaresi eklenmiştir.

·         Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 inci fıkrası “Bölgelerde; alt yapı, idare binası, Ar-Ge binası, atölye ve kuluçka merkezi inşasına ilişkin giderler, atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlar ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile ilgili giderler, Bölge yönetici şirketine yardım amacıyla, Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. Bölgelere kullandırılmak amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekler yıllık yatırım programında yer alır ve Cumhurbaşkanlığınca belirlenen harcama programları dâhilinde kullanılır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

·         Yönetmeliğin 28 inci maddesinin 4 üncü Fıkrasında yer alan “Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe yürütülen veya yürütülecek kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji iş birliği programları ile Bölge sınırları içerisindeki atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik destek talebinin değerlendirilebilmesi için gerekli şartlarda düzenlemeye gidilerek;

“a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,

b) Bölgenin faaliyete geçmiş,

c) Kuluçka merkezinin veya teknoloji transfer ofisinin (biriminin) kurulmuş,

ç) Programların/Hizmetlerin başka şirket ya da ortağı olduğu şirket tarafından değil, Bölge yönetici şirketinin bizatihi kendisi tarafından yapılmış,

d) Gider veya yatırım kalemine yönelik destek talebinde bulunulmuş,

e) Destek talebine konu olan makine, ekipman ve yazılımların Bölgedeki firmaların ağırlıklı faaliyet gösterdiği sektör alanı ile uyumlu ya da bölge stratejik planında yer alan sektör alanları ile uyumlu,

f) Yönetici şirket hissedarları arasında yer alan üniversitenin bünyesinde, destek talep edilen makine, ekipman ve yazılımların yer almamış veya yer alması durumunda ise Bölge firmalarının kullanımının mümkün olmadığının üniversite tarafından onaylanmış,

g) Yönetici şirket tarafından destek kapsamında alınan makine, ekipman ve yazılımların, Bakanlıkça destek aktarılan tarihten itibaren beş yıl süre ile satılmayacağının, bölgede yer alan firmaların ortak kullanımını engelleyecek şekilde başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmayacağının, kullanım hakkı her ne isim ve suretle olursa olsun devredilmeyeceğinin taahhüt edilmiş,

ğ) Gerçekleşmelerin, kazanımların ve yapılan harcamalara esas fatura veya harcama belgesinin yer aldığı, Bakanlıkça belirlenen formata uygun sonuç raporunun Genel Müdürlüğe gönderilmiş,

olması şartı aranır.” şeklinde değiştirilmiştir.

·         Yönetmeliğin 29 uncu maddesine eklenen fıkra ile alt yapı yatırımları arasında yer alan Enerji Üretim Tesisi kurulumuna yönelik hakediş raporunun değerlendirilebilmesinde; Bölgenin mevcut yıllık tüketimi ve gelecek üç yıl içerisindeki planlanan yıllık tüketiminin dikkate alınması düzenlenmiştir.

·         Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına “Yönetici şirketin yürüttüğü kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği faaliyetleri ile atölyelerde kullanılacak makine, ekipman ve yazılımlara yönelik yaptıkları harcamalara ilişkin Bakanlıkça yapılacak destek ödemelerinde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır. Hesaplanan tutarın, işletmenin bu harcama ile ilgili yevmiye defterine kaydettiği tutardan fazla olması halinde ise yevmiye defterine kaydedilen tutar esas alınır.” ibaresi eklenmiştir.

·         Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının muafiyet süresi uzatılarak, 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır, şeklinde değiştirilmiştir.

·         Yönetmeliğin 35 inci maddesinde yapılan değişiklik ile bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerin hesaplanmasında düzenlemeye gidilmiştir.  Buna göre, “31/12/2028 tarihine kadar, Bölgede çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden, 1/1/2022 tarihinden önce 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi, 1/1/2022 tarihinden sonra 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen asgari ücret istisnasına isabet eden vergi düşüldükten sonra kalan vergi tutarı; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu kapsamdaki ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.”

·         Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 3 üncü Fıkrasının g bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“31/12/2028 tarihine kadar uygulanmak üzere, Bölgede faaliyette bulunanlara Kanun kapsamındaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde onunu ve öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak üzere, 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın ve 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılır. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1.000.000 Türk Lirasını aşamaz. Bu maddede yer alan oranları ve parasal sınırı yarısına kadar indirmeye veya dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu kapsamdaki projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin aktarımından itibaren en az dört yıl boyunca ilgili şirketlerde kalmaması, payların satılması ya da yatırılan sermayenin kısmen ya da tamamen geri alınması halinde indirim dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. İndirim uygulamasından geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılır.”

 Yönetmelik 3/2/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10/2/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.