Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 22 Şubat 2018Özet: 10.08.2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 22 Şubat 2018 tarihli 30340 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili değişikliklere bültenimizde yer verilmiştir.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendinde yer alan "düzenlenen" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda onaylanan" ibaresi eklenmiştir.

u) Proje bitirme belgesi: Bölgede başlatılan Ar-Ge veya tasarım projelerinin Bölgede sonuçlandırılmasını takiben, girişimcinin talebi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenen formata uygun olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen "ve Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda onaylanan"  belgeyi,

MADDE 1 (DEVAMI)– Aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 "rr) Proje kabul belgesi: Bölgede yürütülecek olan Ar-Ge veya tasarım projelerinin her birinin, irme komisyonu görüşü çerçevesinde onaylanan veya başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin kabulüne ilişkin olarak yönetici şirket tarafından düzenlenen ve Genel Müdürlükçe elektronik ortamda oluşturulmuş proje kodunu içeren belgeyi,"

"ss) Temel bilimler: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programlarını,"

1.  Bölge Başvurusuna ve Değerlendirmesine, Bölgenin İşletilmesine ve Bölgede Yapılacak Faaliyetlere İlişkin Usul ve Esaslar

1.1 Yer Seçimi

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Kıyı Kanunu kapsamındaki alanlar, su koruma alanları, jeolojik sakıncalı alanlar, mera alanları, orman alanları, sulak alanlar, sit alanları, askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri, özel çevre koruma bölgeleri ve enerji üretim tesislerinin yer aldığı alanlar ile mevzuatı gereğince kullanımları kısıtlanan ve Bölge olarak seçilmesi veya bu amaçla kullanılması mümkün olmayan benzeri diğer alanlar Bölge alanı olarak seçilemez. Ancak, hakkında kısıtlılık hali bulunan alanlardan ilgili mevzuatı doğrultusunda belli koşulların gerçekleşmesi suretiyle Bölge olarak seçilmesine imkân tanınanlar ve koruma alanı ile birlikte tescillenen tabiat varlıkları (mağaralar, anıt ağaç ve ağaç toplulukları) ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları Bölge alanı olarak seçilebilir. Seçilen Bölge alanı ile ilgili olarak, mevzuatı gereğince kısıtlılık hali bulunmadığı veya hakkında kısıtlılık hali bulunmasına rağmen ilgili mevzuatı doğrultusunda belli şartların gerçekleşmesi suretiyle Bölge alanı olarak seçilmesine imkân tanındığı hususu, ilgili kurum ve kuruluşlardan belgelendirilir.

(5) Varsa, Bölge alanını kapsayan; 1/1000 veya 1/5000 ölçekli imar planı ve plan kararları ve 1/1000 veya daha küçük ölçekli hâlihazır haritaları, hava mania planları ile doğal tehlike ve deprem durumunu belirleyen ilgili kurum tarafından verilen onaylı gözlemsel jeolojik etüt raporu veya ilgili kurumca onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu da eklenir, bu belgelerin bulunmaması hali ilgili kurumlarından ayrıca belgelendirilir.

(6) Bölge alanı sınırları ve köşe noktalarının işli olduğu ve koordinat değerleri, yüzölçüm miktarı, ölçeği, kuzey işareti ve Bölge adı ile il, ilçe ve belde/mah./köy bilgilerinin belirtildiği A4 normunda uygun ölçekli harita, Bölge başvurusunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, Bölge alanı sınırlarını kesinleştirmek üzere Değerlendirme Kurulu Kararı ile birlikte Bakanlar Kuruluna sunulur."

1.2 Bölge başvuruları

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "birlikte yazılı ve/veya" ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan "Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün" ibaresinden sonra gelen "1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi, (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "1) Başvuru dilekçesi,"

                "1) Başvuru dilekçesi,"

                "1) Başvuru dilekçesi,"

1.3. Yönetici şirket kuruluşu ve esas sözleşme​

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "(4) Esas Sözleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasını takiben gerekli bilgiler elektronik ortamda Genel Müdürlüğe iletilir."            

1.4 Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu," ibaresinden sonra gelmek üzere "yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek," ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan "Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında" ibaresinden sonra gelmek üzere "proje kabul belgesi düzenlenmesi," ibaresi eklenmiştir.

g) Bölgede Ar-Ge veya tasarım faaliyetinde bulunmak üzere yer almak isteyen girişimcilerin münhasıran Bölgede yürütecekleri her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin, yönetici şirketin belirleyeceği, konusunda uzman iki üyesi öğretim elemanı, bir üyesi ise sektör uzmanı veya 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik kapsamında lisansı olan bireysel katılım yatırımcısı olmak üzere proje ile ilişkisi olmayan en az üç üyeli, kuluçkaya uygun girişimcilere ait Ar-Ge veya tasarım projesinde ise konusunda uzman bir öğretim elemanı olmak üzere en az bir üyeli Proje Değerlendirme Komisyonuna; proje süresi ile birlikte Bölge içi ve dışında geçirilmesi gereken sürelerinin uygunluğu yenilik barındıracak, herhangi bir alanda üretilebilir, kullanılabilir, uygulanabilir olacak, uygulanan tekniğin bilinen durumunun aşıldığını gösterecek, ticarileşme potansiyeli, ithal ikame veya ihracat potansiyeli olan yüksek teknolojik ürünleri geliştirebilecek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirebilecek, ürün kalitesini veya standardını yükseltebilecek, verimliliği artırabilecek, üretim maliyetlerini düşürebilecek, teknolojik bilgi üretilebilecek, ürünlerin katma değerini artıracak, etkin bir üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirebilecek bir Ar-Ge veya tasarım projesi olup olmadığı bakımından inceletilmesi, inceleme sonucunun belgelendirilmesi, belgelerin arşivlenmesi, başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan projelerin ise Bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması, başka bir Bölgede iken Ar-Ge veya tasarım faaliyeti yapan ve nakil talebinde bulunan girişimci firmanın Ar-Ge veya tasarım projesi ile ilgili bilgi ve belgelerinin temin edilmesi ve Ar-Ge veya tasarım projesi ve süreci yönünden bu bent kapsamında yeniden incelenmesi, incelemesi tamamlanan ve Ar-Ge veya tasarım projesi uygun görülen Bölgede yer almak isteyen girişimcilere, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda bu bent kapsamında proje kabul belgesi düzenlenmesi Bölgede yer tahsisinin yapılması, Bölgede kendilerine daha önce yer tahsis edilmiş olan girişimcilerin Bölgede yeni başlatacakları her bir Ar-Ge veya tasarım projesinin bu bent kapsamında değerlendirilmesi, Bölge yönetici şirketi işletme yönergesi doğrultusunda girişimcilere yer tahsisinin yenilenmesi, proje süresinin uzatılması işlemlerinin de bu bent kapsamında yapılması, kira sözleşmesinin kira üst limiti Genel Müdürlükçe belirlenmişse bu limiti geçmeyecek ve para birimi Türk Lirası olacak şekilde Ar-Ge veya tasarım projesi süresi ve girişimcinin bu Yönetmelik kapsamında Bölgeden ihracının söz konusu olabileceği hususu dikkate alınarak düzenlenmesi,

MADDE 5 (DEVAMI)-  Aynı fıkranın (k) bendinin (6) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"6) Girişimcinin talep etmesi durumunda bu maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan kriterler gözetilerek proje bitirme belgesi düzenlenmesi,

a) Proje bitirme belgesi talep eden işletmeler Bölgede tamamlanan projeleri için elektronik ortamda başvuruda bulunur.

b) Yönetici şirket ilgili başvuruyu değerlendirir, elektronik ortamda kabul eder ve imzalar.

c) Genel Müdürlük başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

ç) Bakanlık tarafından elektronik ortamda onaylanarak oluşturulan belge, yönetici şirket aracılığıyla girişimci firmaya iletilir."

"7) Girişimcilere Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda proje kodu verilmiş proje kabul belgesi düzenlenmesi,"

2. Bölgenin Planlanması ve Projelendirilmesi

2.1 Teknolojik ürünün yatırımı

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan "yazılı olarak" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasında yer alan "tarafından yatırım izni için" ibaresinden sonra gelmek üzere "elektronik ortamda" ibaresi eklenmiştir.

(2) Başvuru sahibi, teknolojik ürün yatırım başvurusu için ek-2'de yer alan Teknolojik Ürün Tanımlama Belgesini oluşturur ve yatırım alanı, makine teçhizat bilgisi, yatırım maliyet tutarı, üretim teknolojisi, prosesi, prosesin ve ürünün neden olabileceği çevre kirliliği ile çevre ve insan sağlığını korumak için alınacak tedbirleri, personel ihtiyacı, işletme maliyeti, pazar araştırması, arıtma tesisi konusu ve benzeri başlıkları içeren yatırıma yönelik hazırlanmış Yatırım Fizibilite Raporu ile birlikte yazılı olarak elektronik ortamda yönetici şirkete müracaat eder.

(7) Teknolojik ürünün yatırım talebinin Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonu tarafından olumsuz bulunması halinde sonuç başvuru sahibine yönetici şirket tarafından yazılı olarak elektronik ortamda bildirilir. Değerlendirmenin olumlu bulunması durumunda, yönetici şirketin uygun görüşü ile birlikte, Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyon Raporu, teknolojik ürün yatırımının yapılacağı binanın da gösterildiği Bölge alanının tümünü kapsayan vaziyet planı ile aynı binaya ilişkin uygulama projeleri yönetici şirket tarafından yatırım izni için Bakanlığa iletilir. Bakanlık, Kanun ve bu Yönetmelik çerçevesinde yatırım talebini inceler ve uygun bulması durumunda yönetici şirkete bildirir. Bu bildirimi takiben, üretim yapmak isteyen işletmelere Kanun, bu Yönetmelik ve Bölge işletme yönergesine uygun olarak Bölge yönetici şirketince yer tahsisi yapılır. İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak gerekli üretim izin belgeleri Bölge yönetici şirketi aracılığı ile Genel Müdürlüğe iletilir.

3. Destekler

3.1 Bakanlık bütçe ödeneğinin tespiti ve destek talebi

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel Müdürlükten temin edilecek" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Destek talebinde bulunacak yönetici şirket talebini, her yatırım yılı için, Genel Müdürlükten temin edilecek Bölge Yatırım Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı Tablosundaki ödenek kapsamına giren kısımları doldurarak, destek talebinde bulunduğu alt yapı, idare binası, kuluçka merkezi inşası ile kuluçka programları, teknoloji transfer ofisi hizmetleri ve teknoloji işbirliği programlarına ilişkin ihtiyaç analiz raporunu da ödenek talep tablosuna ekleyerek Genel Müdürlüğe iletir.

3.2 Destek talebinin değerlendirilmesi

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yazılı ve/veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bölgeler için gerekli alt yapı, idare binası ve kuluçka merkezi inşasına yönelik yapılan destek talebinin değerlendirilebilmesi için;

a) Yönetici şirket kuruluşunun gerçekleşmiş,

b) İmar planlarının onaylanmış,

c) Proje kapsamında yapılacak idare binası ve kuluçka merkezi inşaatları ile ilgili uygulama projeleri Bakanlık tarafından onaylanmış,

ç) İnşaat ruhsatının alınmış,

olması şartı aranır. Resmî Gazete'de yayımı öncesinde Bölge alanında bina var ise bu durumda ruhsat şartı aranmaz. Bu binanın ruhsatlı hale getirilmesi için Bölge yönetici şirketi tarafından gerekli başvurular yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapılır ve binanın ruhsatlı hale getirilmesi sağlanır. Ancak, ruhsat işlemleri destek aktarımına engel teşkil etmez.

3.3 Destek talebine esas hakediş raporlarının incelenmesi

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "Hakediş raporlarında, 4734 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmış ve 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri kıyasen uygulanır ve bu doğrultuda Bölge yönetici şirketinin belirlediği fenni mesulce elektronik ortamda hazırlanan hakediş raporu yönetici şirket ya da Bölge yönetici şirketi ortağı üniversitenin yapı işleri dairesi başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra müteahhit firmayla aralarında düzenlenmiş sözleşme ve kesilmiş ise faturası ile birlikte Genel Müdürlüğe iletilir."

 "İnceleme raporu ve ekleri, incelemeyi yapan teknik personel tarafından elektronik ortamda imzalanır."

4. Uygulama Projeleri ile İlgili Esaslar, Alt Yapı, Yönetici Şirketin Proje Sorumluluğu ve Projelerin İncelenmesi

4.1 Projelerin incelenmesi

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "projelerinin birer sureti" ibaresi "projeleri" olarak değiştirilmiştir.

(1)Teknik sorumluluğu yönetici şirket tarafından belirlenecek proje müellifi ve fenni mesule ait olmak üzere 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine uygun olarak Bölge Yönetici Şirketince hazırlanan veya hazırlattırılan uygulama projeleri Bakanlık tarafından 30 gün içinde incelenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır. Eksiklik tespit edilmesi halinde uygulama projeleri düzeltilmek üzere yönetici şirkete iade edilir. Bölge alanının organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması durumunda ise uygulama projeleri 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre organize sanayi bölgesi tarafından incelenir ve onaylanarak ruhsata bağlanır, uygulama projelerinin birer sureti projeleri Yönetici şirket tarafından 15 iş günü içinde Genel Müdürlüğe iletilir.

5. Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı "Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Temel Bilimler Desteği, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi" olarak değiştirilmiştir.​

6.Bölüm – "Muafiyet, İndirim ve İstisnalar, Temel Bilimler Desteği, Bölgenin İzlenmesi ve Denetimi

5.1 Muafiyet, indirim ve istisnalar

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 35/A maddesi eklenmiştir.

"Temel bilimler desteği

MADDE 35/A – (1) Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(2) Bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu sayının küsuratlı çıkması halinde tama iblağ edilir.

(3) Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu Ar-Ge personeline de aynen uygulanır.

(4) Bu destekten yararlanabilmesi için istihdam edilecek personelin 1/7/2017 (dahil) tarihinden sonra işe alınması ve ilgili Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında ilk kez istihdam edilmesi esastır.

(5) Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri, bu destek kapsamında istihdam edilen personelin işe alınması ve işten ayrılması durumları ile ilgili hususları Bakanlığa yazılı veya elektronik ortamda bildirmekle yükümlüdür.

(6) Bu destekten yararlanacak işletmeler taleplerini Bölge yönetici şirketine bildirir. Bölge yönetici şirketi talebin uygun olup olmadığını değerlendirir. Bölge yönetici şirketi bu kapsamda uygun gördüğü başvuruyu portal üzerinden Bakanlığa iletir. Bakanlık başvuruyu değerlendirir, uygun bulması halinde söz konusu başvuruyu onaylar.

(7) Bu desteğe ilişkin yapılacak ödemeler, destek kapsamındaki personele ilişkin sigorta prim gün sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça aylık dönemler halinde gerçekleştirilir.

(8) Bu destek kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için yukarıdaki şartların sağlandığını ve firma tarafından ilgili personele dönem ücretlerinin ödendiğini gösteren raporun Bakanlığa sunulması gerekmektedir. Bakanlıkça uygun görülen tutar, raporun teslim edildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar firmanın bildirdiği banka hesabına ödenir.

(9) Bu destek kapsamında düzenlenecek raporda bulunması gereken asgari bilgiler ve ilgili diğer hususlar, Bakanlıkça belirlenir."

5.2 İhtisas teknoloji geliştirme bölgesi

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 "(2) Teknoloji geliştirme bölgesinin ihtisas TGB'ye ya da Bölge alanının İhtisas TGB Bölge alanına dönüşmesi için Bölge alanı içerisinde faaliyette bulunan girişimcilerin en az yüzde yetmiş beşinin aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerden olması şartı aranır. Bu oranın, faaliyete geçmiş ihtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge alanında, son iki takvim yılının ortalamasının yüzde yetmiş beşin altına düşmesi halinde takip eden yılın ilk ayı içerisinde Bölge yönetici şirketi uyarılır ve o yılın sonuna kadar ek süre verilir. Bu sürenin sonunda, son iki takvim yılı ortalamasının yüzde yetmiş beşin altında kalması halinde İhtisas TGB ya da İhtisas TGB Bölge Alanı olma özelliğini yitirip TGB olarak devam edebilir. Bu durumun ortaya çıkmasından itibaren 6 (altı) ay içerisinde, İhtisas TGB'nin yönetici şirketi, Bölge alanının İhtisas TGB'den TGB Bölge alanına dönüşmesi ile ilgili başvurusunu, Bölge yönetici şirket yönetim kurulu kararı, gerekçesi ve Bölgeye ilişkin 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan haritası ekinde olacak şekilde elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar. Başvurunun Değerlendirme Kurulunca uygun bulunması durumunda, TGB Bölge alanına dönüşümüne yönelik Değerlendirme Kurulu kararı ve eki Bakanlar Kuruluna sunulması için Bakanlık tarafından Başbakanlığa gönderilir. Bu konuda Maliye Bakanlığı Bakanlık tarafından bilgilendirilir."

6. Çeşitli ve Son Hükümler

6.1 Geçiş Hükümleri

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, 1/3/2016 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve faaliyete geçmemiş olan Bölge alanları için 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler 1/3/2016 tarihinden itibaren başlar."

(1)Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten önce Kanunun amacına uygun biçimde kurulmuş olan Bölgeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Ancak, 1/3/2016 tarihinden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve faaliyete geçmemiş olan Bölge alanları için 4691 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki süreler 1/3/2016 tarihinden itibaren başlar.

7.Altyapı, İdare Binası ve Kuluçka Merkezi İnşasına Yönelik Ödenek Talebinin Değerlendirilmeye Alınabilmesi için Yapılması Gereken İş ve İşlemler (EK-3)

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin EK-3'ünde yer alan 2 nci maddenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "yazılı ve/veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı ekin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yazılı ve/veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

 "Genel Müdürlüğe Gönderilecek İhale Dokümanları ve Yaklaşık Maliyet Tablosu:"

Madde 2- (1) Kanunun 8'inci ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Bakanlıktan ödenek talep eden Bölgeler, Yüklenici Firma ile Sözleşme imzaladıktan sonra;

a) İşin Yaklaşık Maliyetini ve Yaklaşık Maliyetin alt dokümanlarını (EK3 –madde 1'de belirtilen hususlar),

b) İhale aşamasında bu evraklar hazırlanmamış ise, Sözleşmede yer alan tüm imalat pozlarına ait alt dokümanları (birim fiyat tarifi, analizi, şartnamesi, metrajlar, detaylı mahal listesi ve projeleri)

c) İhale evraklarını (İhale kararı, diğer firmalar tarafından verilen teklifler (v.b.)

ç) İşin Sözleşmesi, İş Programı ve Teknik Şartnamelerini,

d) Sözleşme anahtar teslim ise inşaat, makine ve elektrik imalatları genel ve alt pursantaj oranlarını, Sözleşme birim fiyat ise teklif birim fiyatlarını,

e) Yönetici Şirket tarafından görevlendirilen Kontrol teşkilatının ya da Yapı Denetim Görevlilerinin isim unvan ve imzalarının olduğu kontrol teşkilat şemasını

aslı gibidir kaşesi ve imzasıyla birlikte yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe sunulur.

Madde 3- (1) Hakediş aşamasında;

a) Hakedişler her zaman kümülatif düzenlenmelidir.

b) Hakedişte keşif özeti, yeşil defter, metraj ve ataşman sayfaları olmalı ve ilgili teknik personel tarafından imzalanmalıdır.

c) Projede değişiklik, artırma veya azaltma yapılmışsa mukayeseli keşif ve gerekçe raporu düzenlenmelidir.

ç) Yaklaşık Maliyetteki/Hakedişteki imalatlarda mahallindeki imalatlar arasında yapılan değişiklikler imalat yapılmadan önce gerekçesi ile birlikte Yönetici Şirket ve Kontrol Teşkilatı/Yapı Denetim Görevlilerinin Oluru alındıktan sonra yapılmalıdır. Olur alınmadan yapılan imalatlar ödenmez.

d) Projede iş artışı yapılmışsa;

1) İş artışında yer alan imalar kalemleri için;

a) Sözleşmede olan Birim Fiyat varsa Sözleşmedeki Birim Fiyatlar kullanılmalı,

b) Sözleşmede olmayan Birim Fiyatlar için ihale tarihindeki resmi pozlar Sözleşme tenzilat oranında azaltılarak kullanılmalı,

c) Resmi pozlarda olmayan imalatlar için ise Özel Birim Fiyatlar düzenlenmeli, Özel Birim Fiyatların Teknik Şartnameleri ve analizleri olmalı, Piyasadan temin edilen rayiçler için en az 3 adet Proforma Fatura ile teklifler alınmalı Sanayi veya Ticaret Odası onayından sonra Sözleşme tenzilat oranında azaltılarak iş artışı verilmelidir.

2) Bakanlık tarafından Yapım İşleri Teknik Şartnamesinin 21. Madde 'si esas alınmış ve anahtar teslimi götürü bedel usulü ile ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin yüzde onuna, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işlerinin sözleşmelerinde ise yüzde yirmisine kadar olan iş artışları Bakanlık tarafından desteklenecektir.

e) İhzarat ödemesinde Yapım İşleri Teknik Şartnamesinin 39. Madde 'si esas alınmış ve ihzarat malzemelerinin işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzemeden olması, hangi malzemeler için ihzarat verileceğinin ve fiyatlarının ihale dokümanlarında gösterilmiş olması gerekmektedir.

f) Projede süre uzatımı yapılmışsa, Süre uzatım kararı ve gerekçe yazısı Genel Müdürlüğe Hakediş aşamasında bildirilmelidir.

g) Hakedişler ve iş artışları yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe sunulmalıdır. 

10.08.2016 tarih 29797 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan bu değişiklikler, 22.02.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir ve karar hükümleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütülmektedir.

Ek- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ve osoyuer@kpmg.com  adresinden Onur Soyuer ile irtibat kurmanızı rica ederiz.