Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Yayınlanma Tarihi: 19 Ekim 2017Özet: 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'inci maddesine ilişkin eklemeleri içeren Bakanlar Kurulu Kararı 19 Ekim 2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Gayri maddi haklardan kaynaklanan kazanç istisnasından yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanma şartının getirilmesi:

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Teknokentlerde 4691 Sayılı Kanunun Geçici 2 inci maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren bir kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde söz konusu gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda  yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması şartı getirilmiştir.

Gayri maddi hakkın bağlanması gereken patent dışındaki fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgeler;

  • Faydalı model belgesi,

  • Tasarım tescil belgesi,

  • Telif hakkı tescil belgesi,

  • Entegre devre topografyası tescil belgesi,

  • Yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgeler

olarak belirlenmiştir.

Faaliyeti gerçekleştiren lehine gayri maddi hak doğurmayan bölge dışından sipariş üzerine yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İlgili mevzuat çerçevesinde bölgedeki telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılımlardan elde edilen kazançlar için gelir ve kurumlar vergisi istisnasından yararlanılabilecektir.

Patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgenin aranmayacağı durumlar:

Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, son beş hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 30 milyon TL ve Dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık netsatış hasılatı toplamının 200 milyon TL tutarını aşmayan mükelleflerin bölgede yürüttüğü faaliyetlerden elde edilen kazançları gelir veya kurumlar vergisi istisnasından yararlandırabilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından proje bitirme belgesi almaları gerekmektedir.

Bu Karar, yayım tarihinden önce başlatılmış projeler için 30 Haziran 2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanacaktır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun'unda yapılan eklemeler  19 Ekim 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Ek- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun Geçici 2'nci Maddesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde +90 (212) 316 60 00 numaralı telefondan ya da eakin @kpmg.com elektronik posta adresinden Emrah Akın ve osoyuer@kpmg.com  adresinden Onur Soyuer ile irtibat kurmanızı rica ederiz.