Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunan Borçluların Taleplerinin Değerlendirilmesinde Tutar İtibarıyla GİB Birimlerine Tanınan Yetkiler Yeniden Belirlenmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 22 Ağustos 2023Tecil Ve Taksitlendirme Talebinde Bulunan Borçluların Taleplerinin Değerlendirilmesinde Tutar İtibarıyla GİB Birimlerine Tanınan Yetkiler Yeniden Belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 17 Ağustos 2023 tarih ve 2023/5 sayılı Tahsilat İç Genelgesini yayımlamıştır.

İç Genelge ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48.maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların taleplerinin değerlendirilmesinde tutar itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı birimlerine tanınan yetkiler aşağıda belirtilen şekilde yeniden belirlenmiştir.

Buna göre,

6183 sayılı Kanunun 48.maddesi kapsamında Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürlerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler, Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

5.000.000 TL

b) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için, 

3.000.000 TL

c) Defterdarlıklar için,

2.000.000 TL

ç) Bağımsız vergi daireleri için,

600.000 TL

d) Bağlı vergi daireleri için,

150.000 TL

olarak belirlenmiştir.

İlaveten söz konusu İç Genelge ’ye göre,

o   Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (a) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.500.000 TL, (b) bendinde belirtilen vergi dairesi başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 1.200.000 TL olarak uygulanacaktır.

o   Vergi Dairesi Başkanları, Defterdarlar ve Vergi Dairesi Müdürleri sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil yetkilerinin bir kısmını astlarına devredebilecektir.

o   Belirlenen tutarları aşan tecil talepleri ilgisine göre konuyla ilgili iç genelgelerde yer alan hususlar da dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal ettirilecektir.

o   Bu iç genelge tarihi itibarıyla sonuçlandırılmamış tecil talepleri, bu iç genelgede belirlenen limitler çerçevesinde yetkili kılınan makamlarca değerlendirilecektir.

İç Genelgeyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 48/A maddesi kapsamında belirlenmiş olan yetki tutarlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu İç Genelge bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.