Tecil Faizi Yıllık %22'ye, Gecime Zammı ise Aylık %2'ye çıktı

Yayınlanma Tarihi: 06 Eylül 2018Özet: Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:3) 6 Eylül 2018 tarihli ve 30527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ ile tecil faizi oranı ve gecikme zammı oranı artırılmıştır.

Açıklamalar

Tecil Faizi

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Bakanlığa tanınan yetkiye istinaden, yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihi olan 06.09.2018 tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

06.09.2018 tarihinden sonra, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tebliğ Tarihinden Önce Tecil Edilmiş Alacaların Durumu

06.09.2018 tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

Tebliğ Tarihinden Önce Tecil Edilmiş ve İhlal Edilmiş Alacakların Durumu

Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer Hususlar

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Yürürlük Tarihi

Tebliğin yayımlandığı tarih olan 06.09.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.​

Gecikme Zammı

Gecikme zammı oranı 05.09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/9/2018 tarihli ve 62 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ile %1,40'tan %2'ye arttırılmıştır.

05.09.2018 Tarihinden İtibaren Ödenmeyen Amme Alacaklarının Durumu

Amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 5/9/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

05.09.2018 Tarihinden Önce Vadesi Gelmiş Amme Alacaklarının Durumu

Buna göre, 5/9/2018 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 5/9/2018 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %2 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

Günlük Hesaplanacak Gecikme Faizi Oranı

6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 5/9/2018 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (2/100/30=)0,000667 olarak uygulanacaktır.

Yürürlük Tarihi

05.09.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.

Ek 1- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)

Ek 2- Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62)

Saygılarımızla,