TBMM’ye Sunulan Yeni Kanun Tasarısı ile Ticari Araçlara ÖTV Muafiyeti Öngörülüyor

Yayınlanma Tarihi: 03 Ağustos 2016Özet: Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, genel gerekçe ve madde gerekçeleri 31853594-101-1310 sayısı ile TBMM’ye sunulmuş olup, 4760 Sayılı Özel Tüketin Vergi Kanunu’nda da değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar:

Tasarı'nın 43 ile 46. maddeleri arasında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılacak değişikliklere yer verilmiştir. Öngörülen değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

Özel Tüketim Vergisi Kanununun ‘’Diğer İstisnalar’’ başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 “8. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm3’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.Î.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayıl aa kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,”

Diğer istisnalara yapılan bu ilave ile şehitlerin eş ve çocuklarının, eş veya çocuklan bulunmaması durumunda ana veya babasından birinin özel tüketim vergisi ödemeksizin taşıt edinebilmesine imkan sağlanması amaçlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun Geçici 6. maddesinde yer alan “40” ibareleri “160” şeklinde değiştirilmiştir.

 Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na aşağıdaki geçici 7. madde eklenmiştir.

“Bu Kanun'a ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler taralından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3,ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.

Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.

Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. 

Bu şartın ihlali halinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

İlave edilen geçici 7. madde ile şehir içi ticari yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile yük taşımacılığında kullanılan taşıtların özel tüketim vergisi ödenmeksizin yenilenebilmesine imkan tanınmaktadır.

Söz konusu maddeler Kanun'un yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Saygılarımızla,​​​