Taşımacılık İstisnasına İlişkin KDV ve İade Uygulamasındaki Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 22 Ocak 2024Taşımacılık İstisnasına İlişkin KDV ve İade Uygulamasındaki Değişiklik

Taşımacılık İstisnası İlişkin KDV Uygulamasında önemli değişiklikler yapan   “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği”  18/01/2023 tarih ve 32433 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği’ne

https://www.gib.gov.tr/node/175326  linkten ulaşabilirsiniz.

Bu yazımızda söz konusu tebliğiyle düzenlenen Taşımacılık İstisnasına İlişkin KDV  ve İade Uygulamasındaki Değişiklik” konusu ele alınacaktır.

KDV Kanunun 14 üncü maddesi yer alan Taşımacılık İstisnası kapsamındaki taşımacılık faaliyetlerini gerçekleştiren mükelleflerin

-        istisna tesliminin kapsamı ile

-        bu kapsamda talep edilen KDV iadesinde aranılan belgeler

uygulamasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

1-   Taşımacılık İstisnasının Kapsamına İlişkin Yapılan Değişiklik

 

KDV Kanunun 14 üncü maddesi yer alan Taşımacılık İstisnası kapsamında yapılacak taşıma işinin kapsamına ilişkin yapılan değişiklik aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Değişiklik Öncesi KDV İstisnasının Kapsamı

Değişiklik Sonrası KDV İstisnasının Kapsamı

-  İstisna kapsamındaki taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren mükellefe ait olması veya kiralanmış olması, istisna uygulamasına engel değildir.

- Mükelleflerin istisnadan yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmaları zorunludur. Taşımacılık faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden bu faaliyetin yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılması mümkündür.

 

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (II/C-1.1.) bölümünün dördüncü paragrafı, yukarıdaki tablonun “Değişiklik Sonrası KDV İstisnasının Kapsamı”  kısmında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.)

 

2-   Taşımacılık İstisnasından Kaynaklanan İade Taleplerinde Aranılan Belgeler İlişkin Yapılan Değişiklik

 

KDV Kanunun 14 üncü maddesi yer alan Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aranılan belgelere ilişkin yapılan düzenlemeye aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.   

 

Değişiklik Öncesi KDV İade Uygulaması

Değişiklik Sonrası KDV İade Uygulaması

-  Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.).

- Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince alınan yetki belgesi ve eki taşıt belgesi

 

(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğin (II/C-1.3.) bölümünün birinci paragrafı, yukarıdaki tablonun “Değişiklik Sonrası KDV İade Uygulaması”  kısmında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.)

 

Sonuç olarak “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 49 Seri No.lu Tebliği” ile taşımacılık istisnasının kapsamı ile bu kapsamda talep edilen KDV iade uygulamasına ilişkin değişikler; 

-        Mükelleflerin “taşımacılık istisnasından yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli bir yetki belgesine sahip olmalarının zorunlu olduğu”,

-        Taşımacılık istisnası faaliyetinde kullanılan taşıtların tek bir yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı olması gerektiğinden “bu istisna faaliyetin (taşıma işinin)  yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı özmal veya kiralık araçlarla yapılması mümkün olacağı”  

-        Taşımacılık istisnası kapsamındaki taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde mükellefler, “uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince alınan yetki belgesi ve eki taşıt belgesini “ bağlı oldukları vergi dairelerine vermek zorunda olduğu

açıklanmış olup, söz konusu tebliği yayımını izleyen ayın başında (01.02.2024 tarihinde) yürürlüğe girecektir.