Tapu Harcı, KDV ve ÖTV İndirimlerine İlişkin Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 01 Kasım 2018Özet: 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28 ve 29'uncu maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'inci maddesindeki düzenlemelere ilişkin 31.10.2018 tarih, 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ekim 2018 tarih ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 287 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'na ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar

Karar Sayısı: 287

Ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Madde-1

30/4/2018 tarihli ve 2018/ 11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan "31/10/2018"ibaresi "31/12/2018" şeklinde değiştirilmiştir.

Önceki Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 492 Sayılı Harçlar Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan işlemlerde binde 20 olarak uygulanan tapu harcı oranı 31.10.2018 tarihine kadar, konut ve işyerleri için binde 15 olarak belirlenmiştir. Bu karar ile süre uzatılarak, 31.12.2018 tarihine kadar, konut ve işyerleri için uygulanacak tapu harcı oranının binde 15 olarak uygulanması karar verilmiştir.

Madde-2

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan "31/10/2018" ibaresi "31/12/2018" şeklinde değiştirilmiştir.

30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 18 KDV'ye tabi konut ve işyeri teslimlerinde KDV oranı 31.10.2018 tarihine kadar % 8 olarak belirlenmiştir. Bu süre 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Madde-3

(1)     31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

(2)     Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilemez.

1 SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NumarasıEŞYANIN TANIMI
9401.30 - Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler:
9401.40.00.00.00 - Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 - - Bambudan
9401.53.00.00.00 - - Hintkamışından
9401.59.00.00.00 - - Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.61 - - İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar:
9401.69 - - Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 - - İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 - - Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 - Oturmaya mahsus diğer mobilyalar:
9402.10.00.00.19 - - Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 - Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 - Metalden diğer mobilyalar:
9403.30 - Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 - Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 - Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar:
9403.60 - Diğer ahşap mobilyalar:
9403.70 - Plastik maddelerden mobilyalar:
9403.82.00.00.00 - - Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 - - Hintkamışından
9403.89.00.00.00 - - Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.21 - - Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar  (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 - - Diğer maddelerden olanlar:

 
Yukarıdaki cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaralarına tabi mobilyalar % 18 KDV oranına tabidir. Bu karar ile cetvelde yer alan mobilyaların KDV oranı, 31.12.2018 tarihine kadar % 8'e indirilmiştir. Böylece mobilya sektöründe hareket sağlanması amaçlanmıştır. Ancak satıcı firmalar, bu madde kapsamındaki teslimlere ilişkin % 18 oranına tabi yüklendikleri KDV'yi, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesaplamalarına dahil edemeyeceklerdir.

Madde-4

(1)     31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

(2)     Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilemez.

G.T.İ.P.
Numarası
EŞYANIN TANIMI
8701.20Yarı römorkler için çekiciler
87.0210 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.04Eşya taşımaya mahsus motorIu taşıtIar
87.05Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)

 
Bu madde ile insan ve eşya taşımaya mahsus yukarıdaki GTİP kodlarına tabi araçlar için % 18 olan KDV oranı, 31.12.2018 tarihine kadar % 1'e indirilmiştir. Bu durumda, yarı römork, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kurtarıcı, vinç gibi ticari araçlarda, 31.12.2018 tarihi dahil olmak üzere % 1 KDV oranı uygulanacaktır. Ancak satıcı firmalar, bu madde kapsamındaki teslimlere ilişkin % 18 oranına tabi yüklendikleri KDV'yi, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesaplamalarına dahil edemeyeceklerdir.​

Madde-5

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranlarına ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

2 SAYILI CETVEL

G​.T.İ.P. NOMal İsmi
Önceki Vergi ​Oranı
(%)
Uygulanacak Vergi Oranı
(%)
87.03
Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu
taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para
arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları
vb. taşıtlar) hariç]
 ​ 

​Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

  
-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar155
-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar155
-- Sadece elektrik motorlu olanlar105
- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan  
-- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler155
-- Sadece elektrik motorlu olanlar105
 - Diğerleri  
  -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler  
   --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar4530
   --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar5035
   --- Diğerleri6060
  -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler  
   --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler  
     ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar4530
     ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 135.000 TL'yi aşmayanlar5035
     ---- Diğerleri6060
--- Diğerleri  
     ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar100100
     ---- Diğerleri110110
  -- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler  
   --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler  
   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar100100
   ---- Diğerleri110110
   --- Diğerleri160160
Sadece elektrik motorlu olanlar  
Motor gücü 85 Kw'ı geçmeyenler33
Motor gücü 85 Kw'ı geçen fakat 120 Kw'ı geçmeyenler77
Motor gücü 120 Kw'ı geçenler1515

 

Böylece, 31 Aralık 2018'e kadar uygulanmak üzere, 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70.000 TL altındaki otomobillere uygulanan % 45 oranındaki ÖTV % 30'a, 1600 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 70.000 TL ile 120.000 TL aralığında olan otomobillere uygulanan % 50 oranındaki ÖTV % 35'e indirilmiştir. Aynı şekilde, elektrikli motoru olan araçlarda da 1800 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 85.000 TL altındaki otomobillere uygulanan % 45 oranındaki ÖTV % 30'a, 1800 cc altındaki motor hacmine sahip ve ÖTV matrahı 85.000 TL ile 135.000 TL aralığında olan otomobillere uygulanan % 50 oranındaki ÖTV % 35'e indirilmiştir. İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyen yük ve yolcu taşıma araçlarında da ÖTV oranları 31 Aralık 2018 tarihine kadar düşürülmüştür.

Madde-6

31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan malların ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

3 SAYILI CETVEL

G.T.İ.P. NOMal Cinsi
84.15Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)
84.18
Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar '(elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar, ısı pompaları hariç)
8419.11.00.00.00Gazla çalışan anında su ısıtıcılar
8419.19.00.00.11
(Katı yakıtlı)
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19
(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
Diğerleri
8421.12.00.00.11
(Çamaşır kurutma makineleri)
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar
8422.11.00.00.00
(Bulaşık makineleri)
Evlerde kullanılanlar
8450.11.11.00.00
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 Kg'ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinesi)
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar
8450.11.19.00.00
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 Kg'ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinesi)
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar
8450.11.90.00.00
(Tam otomatik çamaşır yıkama makinesi)
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
8450.12.00.00.00
(Çamaşır yıkama makinesi)
Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
8450.19.00.00.11
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 Kg'ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinesi)
Elektrikli olanlar
85.08Vakumlu eIektrik süpürgeleri
85.09
(Gıda maddeleri öğütücüler ve karıştırıcılar; meyve veya sebze presleri vb.; et kıyma makineleri vb.)
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik
85.16Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç)


Böylece, yukarıda sayılan beyaz eşyalarda özel tüketim vergisi oranları, 31.12.2018 tarihine kadar sıfırlanmıştır.

Madde-7

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-8

Bu karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.​

Ek- 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin "I-Tapu İşlemleri" Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287)​

Saygılarımızla,