Tahsilat Genel Tebliği'nde Zamanaşımına İlişkin Önemli Düzenlemeler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2016Özet: A Seri ve 1 Sıra no.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair A Seri ve 7 Sıra No.lu Tebliğ ile vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belgenin alınması ve tahsil zamanaşımı süresinin belirlenmesi ve kayıtlardan silinmesi gereken amme alacaklarına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Açıklamalar:

Yapılan düzenleme ile birlikte,

  • ​Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge talep eden borçlulara, başvuracakları vergi dairesi tarafından, kapsama giren vergi türleri açısından bağlı olunan veya daha önce mükellefiyet kaydı bulunan vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak verilebilecektir.

  • Amme alacağının zamanaşımına uğraması ile ilgili açıklamalar yapılarak “Özel kanunlarında Tahsili Emval Kanunu’na göre takip edileceğine dair hüküm bulunan ve sözleşmeye dayanan alacakların zamanaşımı süresinin tespitinde de 6183 sayılı Kanun’un 2. ve 3. maddelerinin amme alacağının kapsamı ve tanımına ait hükümleri dolayısıyla, 5 yıllık sürenin esas alınması gerektiği” belirtilmiştir.

  • Eski düzenlemede yer alan parantez içi “Kanun’un 104. maddesine göre zamanaşımının durması hali hariç olmak üzere” hükmü kaldırılarak  “6183 sayılı Kanun’un 102. maddesi uyarınca, gerek özel kanunlarında ödeme süresi gösterilmiş olsun, gerekse özel kanunlarında ödeme süresi gösterilmemiş olduğu için ödeme süresi 37. maddeye göre tayin ve tespit edilmiş bulunsun, bütün amme alacaklarının (para cezaları hariç) zamanaşımının tayininde, vade tarihinin rastladığı takvim yılını takip edecek olan takvim yılının başının esas alınacağı” belirtilmiştir.

  • 6183 sayılı Kanun’un 103. maddesinde düzenlenen zamanaşımının kesilmesi hali ile 104. maddesinde düzenlenen zamanaşımının işlememesi halleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 68. maddesinde genel süre şeklinde on yıl olarak belirlenen Adli para cezaları ile ilgili zamanaşımı süresine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

  • İflasına karar verilen amme borçlusu hakkında aciz vesikası düzenlenmesi halinde zamanaşımı süresinin nasıl belirleneceğine yönelik açıklamalar yapılarak, tahsil dairelerinin bu hususu dikkate alarak amme alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığını tespit etmeleri gerekmektedir. Tebliğ’de yapılan açıklamalar uyarınca “2004 sayılı Kanun gereğince borçlunun iflasına hükmedilmesi sonucunda mallarının tasfiye edilmesine rağmen alacaklıların alacaklarını elde edememeleri durumunda aciz vesikası düzenlenmektedir. 2004 sayılı Kanun’un 143. maddesinin 6. fıkrasında “Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, iflasına karar verilen amme borçlusu hakkında 2004 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yapılan tasfiye sonucunda amme alacağının tahsil edilememesi halinde aciz vesikasının düzenlendiği tarihten itibaren yirmi yıl geçtikten sonra bu alacak zamanaşımına uğrayacaktır. Dolayısıyla, tahsil dairelerinin bu hususu dikkate alarak amme alacağının zamanaşımına uğrayıp uğramadığını tespit etmeleri gerekmektedir.”

  • Tahsil zamanaşımına uğrayan amme alacaklarının terkini için kullanılması gereken form ve diğer usullere yönelik açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ’in 11. Maddesi’ne göre  “Tebliğ ekinde yer alan (Ek-10’da) yer alan Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarına İlişkin Terkin Cetveli kullanılır. Zamanaşımına Uğramış Amme Alacaklarına İlişkin Terkin Cetveli, tahsil daireleri tarafından her borçlu için ayrı ayrı olmak üzere 3 nüsha düzenlenir. Zamanaşımına uğramış olan amme alacaklarının kayıtlardan silinebilmesi, bu konuda yetkili olan makamdan alınacak izne bağlıdır. Yetkili makama birden fazla borçluya ait cetvelin gönderilmesi gerektiği durumlarda, cetvellerin yanında bu cetvellere ilişkin icmalin de oluşturularak gönderilmesi icap eder.”

  • 6183 sayılı Kanun kapsamında olup Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerinin dışında başka kamu idareleri tarafından tahsil ve takip edilen ancak tahsil zamanaşımına uğramış alacakların terkin edilmesine ilişkin işlemlerin Tebliğ’in ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bültenimizde yer alan konularla ilgili sorularınız için lütfen bizimle temasa geçiniz. 

Ek-Tahsilat Genel Tebliği'nde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7)​