Süre uzatımı ile Geçici Madde 13’ün uygulanmasına ilişkin açıklamalar

Yayınlanma Tarihi: 18 Eylül 2020Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na kar dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin geçici madde (“Geçici madde 13”) eklenmişti. 18.09.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu sürenin üç ay daha yani 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Geçici Madde 13 hangi konularda düzenleme içermekteydi?

Kar dağıtımına ilişkin COVID-19’un ticari hayata etkisine göz kırpan kısıtlamayı içeren Geçici Madde 13’e göre 30.09.2020 tarihine kadar,

-Sadece 2019 net dönem karının yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımı hususunda karar alınabilecek;

-Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtılamayacak;

-Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecekti.

Geçici Madde 13 dışında düzenlemeler yapıldı mı?

Geçici madde 13 ile öngörüldüğü üzere madde kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ve uygulamaya dair usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla 17.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile düzenlendi. Tebliğ’e göre, 

-Sınırlamanın iç kaynaklardan yapılan sermaye artışları için geçerli olmayacağı;

-2019 hesap döneminde zarar edilmiş olmasına rağmen serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alındıysa, bu tutarın henüz ödemesi gerçekleştirilmemiş kısmına ilişkin ödemeler de ertelenecek ve hiçbir faiz tahakkuk ettirilemeyeceği;

-Kar payı avansı dağıtım yetkisinin genel kurulca yönetim kuruluna geçici madde 13’ün yürürlüğe girmesinden önce verildiyse, bu yetki de 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği düzenlenmekteydi.

Uzatılan süre ile Geçici Madde 13’ün geçerliliği

Geçici madde 13’ün eklenmesinden önce kar dağıtımı yapılan şirketlerde ödemelerin henüz yapılmayan kısmının ödemelerinin de 3 ay ertelenmesi düzenlenmişti. Geçici madde 13/1 uyarınca tüm bu sınırlamaların süresinin Cumhurbaşkanı tarafından 3 ay daha uzatılması mümkündü.

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı ile erteleme 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış oldu.

Sınırlama kapsamı dışında tutulan şirketler hangileridir?

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişileri ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler sınırlama kapsamı dışında tutulmuştur.

Sınırlama süresinin uzatılmasının altında yatan amaç nedir?

Uzatılma kararının altında yatan sebep COVID-19’un ticari hayata etkisinin halen devam etmesi olarak yorumlanabilir. Şirketlerin mevcut özkaynaklarını ihtiyatlı kullanması fikrinden yola çıkılarak yapılan bu düzenleme, aynı zamanda ilave finansman ihtiyacının doğması durumuna karşı da şirketleri koruma altına almayı hedeflemiştir.

Geçici madde 13 ve Tebliğ’e aykırı alınan kararların akıbeti ne olacaktır?

Geçici Madde 13 emredici bir hüküm olarak kapsamına giren tüm şirketlerin uyması gereken bir zorunluluk getirmektedir. Bu zorunluluğun sonucu olarak, bu hükme aykırı karar alınması halinde şirketler genel kurul kararının iptal edilebilmesi veya butlanı ihtimali ile karşı karşıya kalabilecektir. Nitekim her halde karar geçerli bir şekilde uygulama alanı bulamayacaktır.