Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik 22 Temmuz 2023 tarihli 32256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 24 Temmuz 2023Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik 22 Temmuz 2023 tarihli 32256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik 22 Temmuz 2023 tarihli 32256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu Yönetmelik ile, sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine vaktinde ödenen gelir vergisinin ilgili işverenlerce açılan özel hesaplara iade edilmesi ve bu hesaba aktarılan tutarların kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Uygulamadan Kimler Faydalanacak?

Söz konusu yönetmeliğe göre, sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan gelir vergisinin iadesi uygulamasından, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilmiş spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri faydalanabilecektir.

İade Edilecek Gelir Vergisi Nasıl Belirlenecek?

İade edilecek gelir vergisinin belirlenmesinde, sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilen ve süresinde beyan edilerek vergi dairesine vadesinde ödenen gelir vergisi tutarları dikkate alınacaktır.

İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler ücret kapsamında vergilendirilmekte olup sporculara, aylık ücret, başarı primi, maç başı ücreti, imza parası, imaj hakkı ve sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 72. maddesine göre tevkifata tabi tutulan sporcular dışındaki diğer spor elemanları, çalıştırıcı personel ile idari hizmetler, destek hizmetleri ve diğer görevlerde çalışan personelin ücretlerinden tevkif edilen vergiler, iade uygulamasının kapsamında olmayacaktır.

Özel Hesabın Açılması ve Özel Hesabın Kaynakları Neler?

Özel hesap gelirlerinin toplanması için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından Türkiye'de kurulu kamu sermayeli bankalarda ihtiyaca göre bir veya birden fazla hesap açılarak vergi dairelerince hesaplara aktarılan gelir vergisi tutarları ile bu hesapta yer alan tutarların nemalandırılmasından elde edilen gelirler, özel hesapların kaynaklarını oluşturacaktır.

İadeye İlişkin Uygulama Esasları Nelerdir?

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilerin, söz konusu spor kulübü ve spor anonim şirketlerine iade edilebilmesi için bu vergilerin ilgili aya ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile kanuni süresinde beyan edilmesi ve tahakkuk eden gelir (stopaj) vergisi tutarlarının vadesinde ödenmesi zorunludur.

Kanuni süresinde verilen düzeltme beyannameleri hariç, pişmanlıkla verilen beyannameler de dahil olmak üzere kanuni süresinden sonra verilen beyannameler üzerinden tarh edilen gelir vergisi iade edilmeyecektir.

Sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilen vergilere ilişkin olarak ilgili Yönetmelik ekinde yer alan bildirimin elektronik ortamda doldurulması ve ilgili aylarda verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin eki olarak gönderilmesi zorunludur.

İşveren tarafından sporculara ödenen ücretler üzerinden ödenen tevkifat tutarları, vergi dairelerince, ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde düzeltme fişi ile iadesi yapılmak suretiyle ilgili işveren adına açılan özel hesaba aktarılacaktır.

Özel hesapta yer alan tutarlar, amaç dışı kullanıma yönelik yapılan tarhiyatlar kapsamındaki alacaklar hariç rehin edilemeyecek ve haczedilemeyecektir.

İlgili yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanı’na, bu Yönetmelik kapsamında iade edilecek tutarı %50’sine kadar azaltma veya kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmiştir.

Özel Hesabın Kullanılmasına İlişkin Esaslar Neler?

İşveren özel hesabına aktarılan tutarlar yalnızca

-       Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan brüt ödemeler,           

-       Bu kapsamdaki kişilerin iaşe, ibate, seyahat, sağlık, eğitim-öğretim harcamaları ile amatör ve altyapı faaliyetlerine ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, spor federasyonu vize, lisans, tescil ve katılım harcamaları,

-       Amatör spor faaliyetlerinin gelişimi ile sporcuların yetiştirilmesi ve eğitimi için spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri tarafından kurulan veya kurulacak altyapı spor eğitim tesislerinin inşası ile bu tesislerde görevli personel ücretleri dahil bu tesislerin işletilmesi ve idamesi için yapılan harcamalar için,

kullanılabilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbol spor dalında düzenlenen süper lig, birinci lig, ikinci lig ve üçüncü ligin altyapı takımlarına ilişkin faaliyetler, amatör spor faaliyetleri kapsamında değerlendirilecektir.

Amatör spor faaliyetleri ile altyapı spor eğitim tesislerinde sportif faaliyet gösteren sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve diğer spor elemanlarına yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, her bir sporcu, çalıştırıcı ve diğer spor elemanları için yıllık olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 maddesinde yazılı tarifenin üçüncü gelir diliminde yer alan ve ilgili yılda ücretler için geçerli olan tutarın üç katını aşamayacaktır.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerine iade edilerek özel hesaba alınan ve harcanamayan tutarlardan spor kulübü ve bu spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak kurulan spor anonim şirketleri, kendi aralarında aynı amaçla harcanmak üzere aktarım yapabilecektir.

Özel hesaba aktarılan iade tutarları ile bu hesaptan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider, indirim veya maliyet olarak dikkate alınamayacaktır.

Özel hesaba aktarılan tutarların; nemalandırılması, harcanması ve bunlara ilişkin her türlü kayıt ve muhasebe işlemleri, ilgili spor kulübü veya spor anonim şirketinin kayıt ve muhasebe işlemleri içerisinde ayrıca izlenmesine imkan sağlanacak şekilde tutulacaktır.

Özel Hesabın Amaç Dışı Kullanılması Halinde Ne Olacak?

Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stopaj) vergisi olarak özel hesap açılan mükellef adına Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilecek ve gecikme faizi hesaplanacaktır.

Denetim Nasıl Olacak?

Özel hesaba ilişkin bir yıl içerisinde yapılan tüm işlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen komisyon veya komisyonlar tarafından yılda en az bir kez denetlenecektir. Söz konusu denetimlerin izleyen yılın sonuna kadar bitirilmesinin esas olduğu belirtilmiştir. Denetim raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulacaktır.

Denetimlerde, özel hesapta toplanan kaynağın belirlenen esaslar çerçevesinde ve 3289 sayılı Kanunun amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ve ilgili spor kulübü ve spor anonim şirketi tarafından kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığı hususları ayrıntılı olarak değerlendirilerek denetim raporuna işlenecektir.

Bir Önceki Yönetmelik Hükümlerine Göre En Son Hangi Dönemlere İlişkin İşlem Yapılabilecek?

Konuya ilişkin daha önce yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılırken, 1 Ocak 2023 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen gelir vergisinin iadesi ise yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

Uygulama Hangi Dönemlerden İtibaren Başlayacak?

Nisan ayında sporculara ödenen ücretler üzerinden tevkif edilerek Mayıs ayında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle beyan edilen ve vadesinde ödenen tevkifat tutarları, tahsil edildiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde iadesi yapılmak suretiyle, mükelleflerce bildirilen özel hesaba veya hesaplara aktarılacaktır.

Geçiş Hükümleri

Spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketlerden Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki spor anonim şirketi tescil süreci devam edenler de iade uygulamasından yararlanacaktır.

Yürürlük

Yönetmelik, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 22 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ve eki, bültenimiz ekinde ilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.