Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 14 Eylül 2022Özet: Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik 14.09.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde tescilli spor kulüpleri arasında gerçekleşen birleşmeler ile spor kulüpleri tarafından spor kulüplerine veya spor anonim şirketlerine yapılan mal varlığı devirlerini kapsıyor, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askerî spor kulüpleri hakkında uygulanmıyor.   

Spor Kulüplerinin Birleşmesi

-Spor kulüpleri, yalnızca bir başka spor kulübünü devralmak suretiyle birleşebilir.

-Spor kulüpleri genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında, toplantıya katılanların en az salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

-Birleşme sadece aynı ilde bulunan spor kulüpleri arasında gerçekleşebilir.            

Birleşmede gerekli olan Belgeler

-Birleşme talebine ilişkin spor kulüplerine ait başvuru dilekçeleri.

-Taraflar arasında imzalanan birleşme sözleşmesi.

-Birleşme sözleşmesinin onaylandığına ilişkin spor kulüplerinin genel kurul kararları.

-Spor kulüplerinin aktif ve pasiflerinin yer aldığı son bilançoları.

- Birleşme raporu

- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre defter tutan spor kulüplerinde birleşmeye esas finansal tabloların ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına göre tutan spor kulüplerinde ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu

Birleşme Raporu  

Birleşmenin tarafını oluşturan spor kulüplerinin yönetim organları tarafından ayrı ayrı veya birlikte birleşme hakkında ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanır.

Birleşme raporunda; birleşmenin amacı, sonuçları, birleşme sözleşmesinin hukuki ve ekonomik yönleri açıklanır ve birleşme sonrası tahmini bilançoya yer verilir.

Birleşmenin tescili ve hukuki sonuçları

-Birleşme, Bakanlık tarafından spor kulüpleri siciline tescil ile geçerlilik kazanır.

-Birleşmeyle devrolunan spor kulübünün tescil anındaki bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan spor kulübüne geçer.

- Devralan spor kulübü, lig ve benzeri müsabakalara katılımda veya tescil edilen isminde devrolunan spor kulübü izlenimini verecek herhangi bir değişiklik yapamaz.

-Devrolunan spor kulübünün müsabakalara katılım ismi veya unvanı yeniden tescil edilmez.

-Birleşme ile devrolunan spor kulübünün tüzel kişiliği tasfiye edilmeksizin sona erer ve spor kulüpleri sicilinden silinir.

Mal Varlığı Devri

Spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az dörtte üçünün katılacağı genel kurul toplantısında toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile alınacak kararla başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devredilebilir.

Mal varlığının devri raporu

-Mal varlığı devrinin tarafını oluşturan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yönetim organları tarafından ayrı ayrı veya birlikte mal varlığının devri hakkında ayrıntılı ve gerekçeli bir rapor hazırlanır.

-Mal varlığının devri raporunda; mal varlığı devrinin amacı, sonuçları, devir sözleşmesinin hukuki ve ekonomik yönleri açıklanır ve devir sonrası tahmini bilançolara yer verilir.

Birleşme ve mal varlığının devri sözleşmesi

- Birleşme veya mal varlığının devri sözleşmeleri yazılı şekilde yapılır.

-Birleşme veya malvarlığının devri sözleşmeleri, birleşme veya mal varlığı devrine katılan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yönetim kurulları veya yönetim kurullarının kararına bağlanarak bunları temsile yetkililer tarafından imzalanır.

-Birleşme veya malvarlığının devri sözleşmesinin; spor kulüplerinde üyelerin, spor anonim şirketlerinde ise sermayenin en az dörtte üçünün temsil edileceği genel kurul toplantısında spor kulüplerinde toplantıya katılanların salt çoğunluğunun, spor anonim şirketlerinde ise toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip oldukları sermayenin salt çoğunluğunu oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile onaylanması zorunludur.

Birleşme ve mal varlığının devrinin zamanı

-Birleşme işlemleri, spor kulübünün faaliyette bulunduğu spor dallarının bünyesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilir.

-Birleşmenin veya birden fazla spor dalı devrinin tarafını oluşturan spor kulüplerinin faaliyette bulunduğu spor dallarına ilişkin sezonların farklı olması durumunda hangi sezonun esas alınacağı Bakanlık tarafından belirlenir.

-Mal varlığının devri işlemleri, devre konu spor dallarının bünyesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilir.

-Birleşme ve mal varlığının devrine ilişkin başvuruların, ilgili spor dallarının bünyesinde yer aldığı spor federasyonu tarafından yeni sezon müsabaka programının belirlendiği tarihten en geç on beş gün öncesine kadar yapılması zorunludur.