Sigara ve Cep Telefonlarının ÖTV Oranları ile Hurda Araçlara ilişkin ÖTV İndirim Tutarları Yeniden Belirlendi

Yayınlanma Tarihi: 02 Mayıs 2019Özet: 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sigara ve cep telefonlarına uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan her bir cins araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek kısmı yeniden belirlenmiştir.

Açıklamalar

1-Sigara ve bazı tütün mamüllerinde ÖTV oranları ve asgari maktu vergi tutarları

5 Ocak 2019 tarihli ve 30646 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 554 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünler için uygulanmakta olan ÖTV oranı %63'den %67'ye yükseltilmiş, asgari maktu tutarı sıfıra indirilmişti.

ESKİ DÜZENLEME
GTİP NoMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20Tütün içeren sigaralar670,0000,4200
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)670,0000,4200
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
24.03.Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)670,0000,4200
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün670,0000,4200

 

1 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sıfıra indirilen asgari maktu vergi tutarları; perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünlerin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla 0,2679 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yapılan değişikliklerden önce ve sonra uygulanan ÖTV oranları, maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YENİ DÜZENLEME
GTİP NoMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Maktu Vergi Tutarı (TL)
2402.20Tütün içeren sigaralar670,26790,4200
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)670,26790,4200
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)670,26790,4200
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün670,26790,4200

 

2-Cep Telefonlarında ÖTV oranları

Bilindiği üzere, 22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7166 Sayılı Kanun ile ÖTV Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı cep telefonu ve telsiz telefon cihazlarının ÖTV oranlarını Cumhurbaşkanı %50'ye kadar artırmaya yetkili kılınmıştı.

1 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 üncü maddesi ile Kanuna ekli (IV) sayılı listenin 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P NOMal İsmiVergi Oranı %
8517.12.00.00.11Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları
 Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL'yi aşmayanlar25
 Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL'yi aşıp, 1.500 TL'yi aşmayanlar40
 Diğerleri50

 

3-Hurdaya çıkarılan taşıtların yerine alınan yeni taşıtlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi

Bilindiği üzere, 27 Mart 2018 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinde; 31.12.2019 tarihine kadar, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede tanımlanan kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki yarı römork için çekiciler, otobüs, minibüs, otomobil ve eşya taşımaya mahsus taşıtların  ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin 10.000 TL'yi aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, ÖTV oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek kısmı terkin edileceği hükmü yer almakta olup ve bu düzenlemeyi takiben 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11750 Sayılı Karar ile yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek kısmı araçlara göre belirlenmişti.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan 2018/11750 sayılı Karar ile; 27 Mart 2018 tarihinden itibaren yukarıdaki hüküm kapsamında kayıt ve tescili silinerek bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılan ya da doğrudan veya aşağıda nitelikleri belirlenen ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilen araçlar bakımından aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden terkin edilecek tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmişti:

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listenin 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için;

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL)Terkin edilecek ÖTV tutarı
Matrahı 46.000 TL'yi aşmayanlar için10.000 TL
Matrahı 46.000 TL'yi aşıp 80.000 TL'yi aşmayanlar için8.000 TL
Matrahı 80.000 TL'yi aşanlar için3.000 TL

 

Diğer araç cinsleri (8701.20, 87.02, 87.04 GTİP) için terkin edilecek ÖTV tutarı 10.000 TL olarak uygulanacaktır.

1 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 87.03 GTİP numarasında yer alan motor silindir hacmi 1.600 cm3'ü geçmeyen otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için geçerli olan tablodaki ÖTV matrahları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yeni aracın özel tüketim vergisi matrahı (TL)Terkin edilecek ÖTV tutarı
Matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için10.000 TL
Matrahı 70.000 TL'yi aşıp 120.000 TL'yi aşmayanlar için8.000 TL
Matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için3.000 TL


İlgili düzenleme Cumhurbaşkanı Kararı'nın yayım tarihi olan 1 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek- Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması ve Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1013)

Saygılarımızla,