Serbest Bölgelere Yapılan Taşıma İşleri ile Serbest Bölgeden Yapılan İhraç Amaçlı Yük Taşıma İşlerinde KDV İstisnası

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 2016Özet: KDV Kanunu'nun 17'nci maddesinde yapılan değişiklik ile serbest bölgelere yapılan taşıma işleri ile serbest bölgeden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV'den istisna edilmiştir.

Açıklamalar

24.11.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 5'nci maddesi ile KDV Kanunu'nun KDV Kanunu'nun 17'nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine "verilen hizmetler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri" ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile birlikte serbest bölgelerde verilen hizmetlere ilave olarak Türkiye'den serbest bölgelere yapılan taşıma işleri ile serbest bölgelerden ihraç edilecek mallara yönelik taşıma işleri KDV'den istisna hale gelmiştir.

Serbest bölgeye yapılacak taşıma işlerinin KDV'den istisna olduğu açık olmakla birlikte, serbest bölgeden Türkiye'ye gönderilecek malların ihraç malı olduğunun tevsiki ve istisnanın uygulaması konusunda bazı tereddütler ortaya çıkmaktadır.  Bu nedenle uygulamanın bir Tebliğ ile açıklanacağı düşünülmektedir.

Diğer yandan, söz konusu değişikliğin gerekçesinde düzenleme ile ihracata yönelik taşıma işlerinde KDV istisnasına sahip olan yurtiçinde ihracatçılara göre dezavantajlı durumda bulunan serbest bölge kullanıcılarının durumlarının iyileştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmiştir.

Ancak gerek ihracat gerekse uluslararası taşımacılık işlemleri tam istisna kapsamında olup, ihracatçılar veya taşıma işini yapan şirketler bu işlemlere ilişkin yüklenilen KDV'nin iadesini alabilmektedir. Serbest bölgelere yönelik istisna ise kısmi istisna olup, yüklenilen KDV'nin iadesi mümkün olmadığı gibi indirimi de mümkün değildir. Söz konusu KDV'nin gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç

Bu kapsamda yapılan düzenleme esasen taşıma işleri nedeniyle serbest bölgedeki şirketler üzerinde kalan KDV yükünü taşımayı yapan şirkete geçirmektedir. Taşıma şirketlerinin maliyetlerinin %18'e kadar artabileceğini göz önüne alındığında, serbest bölge taşıma işlerinde maliyete bağlı taşıma fiyatlarının artması artması veya taşıma şirketlerinin KDV istisnasından vazgeçmesi beklenecektir. Bu durumda yine serbest bölgelerdeki şirketlerin maliyetleri KDV kadar artabilecektir.​

İstisnanın amacı ve sonuçları göz önüne alındığında düzenlemenin tam istisnası olarak yeniden yapılmasının daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Ek- 6761 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

Saygılarımızla,