Serbest Bölgeler Kanunu'nun Vergiyle İlgili Hükümleri

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2017Özet: 24 Şubat 2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6772 Sayılı Kanun ile Serbest Bölgeler Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır.

Açıklamalar

6772 sayılı "Serbest Bölgeler Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nda yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

  • Serbest Bölgeler Kanunu'nun "Bölgenin Düzenlenme Esasları" başlıklı 5. Maddesinde yapılan düzenleme ile serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesislerin acele kamulaştırılabilmesine imkan sağlanmıştır. Aynı zamanda Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile bunlar üzerinde bulunan bina ve tesislerin kiralanabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

  • Serbest Bölgeler Kanunu'nun "Muafiyet ve Teşvikler" başlıklı 6. Maddesinde yapılan düzenleme ile gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler vergi dışı teşviklerden yararlandırılmakta, kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcılar ise Serbest Bölgeler Kanunu kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden yararlandırılmaktadır.

  • Serbest Bölgeler Kanunu'nun "Serbest Bölgelerin Gelir ve Harcamaları" başlıklı 7. Maddesinde yapılan düzenleme ile ücrete tabi olarak yurt dışından getirilen mallar ile imalatçı kullanıcılar tarafından üretilen malların, bölge içinde satılması ve sonrasında Türkiye'ye çıkarılması hallerinde, bölgeden Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında ücret ödenecektir.

  • Serbest Bölgeler Kanunu'na eklenen Ek Madde-1 ile işletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, işletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici tarafından işletme sözleşmesinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş olması ve Ekonomi Bakanlığı'nın geleceğe yönelik yatırım taleplerinin kabul edilmesi halinde mevcut sözleşmelerdeki hükümler yeniden düzenlenmek suretiyle, sözleşme süresi Ekonomi Bakanlığınca belirlenen süreler itibarıyla uzatılabilecektir. Söz konusu şartların sağlanamaması veya sair nedenlerle işletme sözleşmesi sona erecek serbest bölgelerde, işletme izninin 49 yılı geçmemek üzere yeniden verilmesine ilişkin iş ve işlemlerde Ekonomi Bakanlığınca 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da düzenlenen usul ve esaslar kıyas yoluyla uygulanacaktır. Bu usule göre belirlenecek kamu kurum veya kuruluşları ile yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere, Ekonomi Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile işletme izni verilebilecektir.

  • Serbest Bölgeler Kanunu'na eklenen Ek Madde-2 ile serbest bölgeler, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerin yurt dışında kurulacağı ülkeleri belirlemeye, bölgelerin kurulmasına, işletilmesine ve tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye'de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

  • Serbest Bölgeler Kanunu'nun Geçici 3. Maddesinde yapılan düzenleme ile serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye'ye herhangi bir şekilde girişi olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

​Aynı maddede yapılan değişiklikle bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir.

  • Serbest bölgelerde kurucu ve işletici şirketlerin işletme sözleşmelerindeki gelir payı kayıplarının karşılanması ile ilgili Serbest Bölgeler Kanunu'nun Geçici 4. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

6772 Sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;

  • Emlak Vergisi Kanunu'nun "Geçici Muaflıklar" başlıklı 5. Maddesinde yapılan düzenleme ile serbest bölgelerdeki binaların,  inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalanmaları mümkün hale gelmiştir.

Yukarıda yer verilen değişiklikler 24 Şubat 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Konuyla ilgili 6772 Sayılı Kanun'a bültenimizin ekinde yer verilmiştir.

Ek- Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

Saygılarımızla,