Sanayi İcra Komitesi Kurulması Hakkında Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Ekim 2020Özet: Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla kısa adı SAİK olan Sanayileşme İcra Komitesi'nin kurulmasına karar verildi

Yerli üretim ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan SAİK, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilecek. Komite; sanayileşme, yerli üretim ve milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirilmesinde, kamu alımları dahil farklı yollarla üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak amacıyla faaliyet gösterecek.

Komite, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşmaktadır.

Sanayileşme İcra Komitesinin Görev ve Yetkileri;

·         Kamu alımlarının, sanayileşme, yerli üretim ve milli teknoloji hamlesi önceliklerine göre stratejik amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesine yönelik kararlar almak.

·         Milli ve yerli sanayileşme hedefine yönelik olarak sanayicinin ve teknoloji üreticisi kurum ve kuruluşların yatırım, üretim ve finansman süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla gerekli tedbirleri almak.

·         Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkan verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararlar almak.

·         İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirleri almak.

·         Yurtiçi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar almak.

·         Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.

·         Yurtiçinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına uygulanmasına ilişkin kararlar almak.

·         Finansman, gümrük, çevre, altyapı, lojistik ve enerji gibi alanlarda kurumlar arası koordinasyonu sağlayarak reel sektörün küresel rekabet gücünü artıracak kararlar almak.

·         Tedarik politikalarının milli teknoloji hamlesiyle entegre edilmesini ve tedarik zincirlerindeki kritik ürünlerin yerlileşmesini sağlamaya yönelik kararlar almak.

·         İmalat sanayi firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerektiğinde şirket birleşmelerinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici kararlar almak.

·         Komite kararlarının uygulanmasına ve genel bütçeden Komite için ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Saygılarımızla,