Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması ile Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin KDV Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 28 Şubat 2023Prefabrik Yapı ve Konteyner Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması ile Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulamasına İlişkin KDV Tebliği Yayımlandı

 

Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2023 tarihli nüshasında yayımlanan; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 45 seri Numaralı Tebliğ’de; prefabrik yapı ile konteynerlerin tesliminde KDV oran uygulaması ve depremden etkilenen iller için ilan edilen mücbir sebep döneminde KDV iade uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

 

1)    Prefabrik Yapı ile Konteyner Teslimlerinde KDV Oran Uygulaması

 

Hatırlanacağı üzere; daha önce, Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 6830 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin 31.12.2023 tarihine kadar olan teslimlerinde % 1 KDV oran uygulaması, olağanüstü hal ilan edilen iller ve afetzedeler ile kurum ve kuruluşlar gibi herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın bütün teslimlerini kapsayacak şekilde genişletilmiş idi.

 

Mezkûr karar kapsamında; prefabrik yapı ile konteyner tesliminde bulunan mükellefler KDV Kanununun 29 uncu maddesinde uyarınca,  indirimli oran kapsamında iade hakkı doğuran bu işlemleri nedeniyle KDV iade talebinde bulunabileceklerdir.

 

Diğer yandan; Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilen sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Bakanlık sözü edilen yetkisine istinaden; prefabrik yapı ile konteyner teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasına imkân sağlamış bulunuyor.

 

2)    Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen İller İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde daha önce mücbir sebep hali ilan edildi.

 

Bu kapsamda, belirtilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunanların, bu mükellefiyetleri nedeniyle vergi kanunlarının uygulanması bakımından; 6 Şubat ila 31 Temmuz 2023 arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmiş ve bu dönemde verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri uzatılmış, mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapıldı.

 

Bu bakımdan, mücbir sebep kapsamında bulunan mükellefler KDV beyannamesi vermek ve gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle mücbir sebep döneminde de KDV iade talebinde bulunabileceklerdir.

 

Buna göre; Mücbir Sebep nedeniyle KDV beyannamesi verilmemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunulmamasından kaynaklandığı tespit edilen olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden veya mahsuben iadesinin aşağıda belirtilen oranlarda teminat verilmesi halinde yerine getirilecek.

 

KDV İade Türü

Teminat Oranı

a) Mahsuben İade Talepleri

 

ü  HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 12,5’i oranında,

ü   İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 25’i oranında,

ü  HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın % 120’si oranında

b) Nakden İade Talepleri

 

ü  HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 30’u oranında,

ü  İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 60’ı oranında,

ü  HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın % 120’si oranında

 

Bu süreçte; KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, mücbir sebep dışındaki, tespit edilen olumsuzluklara isabet eden nakden veya mahsuben iade talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek.

 

C) YMM Raporlarının İbraz Süresi İle Eksiklik Yazılarına Cevap Süresi;

 

Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflerin KDV iade taleplerine ilişkin olarak bu Tebliğde YMM raporlarının ibrazı için belirlenen sürenin mücbir sebep hali ilan edilen döneme isabet eden kısmı için bu süreler işlemeyecek, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten itibaren kalan süreler işlemeye devam edecek.

 

Tam metni ilişikte sunulan Mezkûr Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı 25 Şubat 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunuyor.