ÖTV (IV) Sayılı Liste Tebliği'nde İstisnalara İlişkin Bazı Değişiklikler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2017Özet: Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No'lu Tebliğ 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamalar

Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Seri No'lu Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine Güvenlik Kuruluşlarının Silah alımında ÖTV istisnasına Adalet Bakanlığı da dahil edilmiş ve  Fırsatları Artırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi Kapsamına Giren Malların Milli Eğitim Bakanlığına Tesliminde ÖTV İstisnası eklenmiştir.

1-Güvenlik Kuruluşlarının Silah Alımına İlişkin İstisna

Güvenlik Kuruluşlarının Silah alımında ÖTV istisnası ile ilgili değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

  • Tebliğin II/B/2.1 bölümünde yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Adalet Bakanlığı" ibaresi eklenmiştir.

  • Tebliğin II/B/2.2 bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
     

"Söz konusu malların Adalet Bakanlığı adına Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından temin edilmesi halinde, düzenlenecek belge/yazıda bu husus ayrıca belirtilir."

Değişiklikle daha önce kapsamda olmayan Adalet Bakanlığı da kapsama dahil edilmiş olup, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Adalet Bakanlığı adına alım gerçekleştirmesi durumunda bu hususun ayrıca belge/yazıda yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2-Fırsatları Artırma Ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (Fatih) Projesi Kapsamına Giren Malların Milli Eğitim Bakanlığına Tesliminde Ötv İstisnası

2.1. İstisnanın Kapsamı

28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 44 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen geçici 38 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel tüketim vergisinden müstesnadır.

2.2.İstisnanın Uygulaması

İstisna, FATİH Projesi kapsamında proje bileşenlerine ilişkin 5/12/2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Milli Eğitim Bakanlığı ya da Proje yüklenicisinin ÖTV mükelleflerinden aldıkları ya da bunlar tarafından ithal edilen mallar için uygulanır.

İstisna uygulaması kapsamındaki malları Milli Eğitim Bakanlığına ya da Proje yüklenicine teslim eden mükellefler ya da gümrük idaresince, söz konusu malların FATİH Projesi kapsamında kullanılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen onaylı bir belge/yazı istenir ve bu belgeye/yazıya istinaden ÖTV uygulanmaksızın işlem yapılır.

Teslimin proje yüklenicisine yapılması ya da ithalatın proje yüklenicisi tarafından yapılması halinde, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen belgede ayrıca proje yüklenicisine ait bilgilere (adı/soyadı veya unvanı, vergi kimlik numarası, sözleşme tarihi) de yer verilir. Düzenlenecek belgeye ayrıca istisna kapsamındaki malların nitelik, miktar ve tutarını gösteren onaylı bir liste eklenir.

ÖTV mükelleflerince, istisna kapsamında teslim edilen mallara ait bilgiler ile bedeli, teslim tarihi ve alıcıya ait bilgilerin yer aldığı ve yanına kaşe tatbik edilerek imzalanan söz konusu belgenin/yazının bir fotokopisi, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri gereğince muhafaza edilir ve talep edilmesi halinde ibraz edilir.

ÖTV mükellefleri, bu istisna kapsamındaki teslimlerinde hesaplanan ÖTV tutarını, fatura bedeline dâhil etmez,  ancak fatura bedeline dâhil edilmeyen bu tutarı düzenlenen faturada  "KDV Kanununun Geçici 38 inci Maddesi Kapsamında Hesaplanıp Fatura Bedeline Dâhil Edilmeyen ÖTV Tutarı …… TL'dir." şerhi ile gösterir.

İstisna kapsamında yapılan teslimler, ÖTV Beyannamesinin "İstisnalar ve İndirimler" bölümünün "İstisnalar" tablosundaki istisna türü listesinden "FATİH Projesi Kapsamında Yapılan Teslimlerde İstisna" seçilerek beyan edilir. ÖTV mükelleflerince ayrıca, beyannamenin "Ekler" bölümünde yer alan "FATİH Projesi Kapsamında Yapılan Teslimlerde İstisna" tablosuna, istisna kapsamında yapılan teslime ilişkin faturaya ait bilgiler ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer bilgiler girilir.

Bu kapsamda istisna uygulanan teslimlere ilişkin olarak, istisnadan yararlanan kurum belgesi/yazısı ile faturanın aslının aynı olduğu işletme yetkililerince imzalanarak ve kaşe tatbik edilerek onaylanmış fotokopisi Tebliğin (IV/C/3) bölümünde belirtilen süre içerisinde bir dilekçe ekinde vergi dairesine ibraz edilir.

Tebliğ hükümleri yayımlandığı tarih olan 27.12..2017 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)​

Saygılarımızla,