ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 04 Mayıs 2016Özet: 4 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile ​Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin bazı maddelerinde, değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin muhtelif bölümlerinde ​yapılan değişiklikler bültenimizin konusunu oluşturmaktadır. 

(II) Sayılı Listenin Kapsamında Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde kapsam tanımlaması yapılan (I/A/2) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

İhracat İstisnasına İlişkin Değişiklik

ÖTV (II) sayılı listede yer alan malların ihracatı halinde ÖTV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine dilekçe ile teslim edilmesi gereken belgelerin teslim edilme zamanı açısından bir düzenleme yapılarak Tebliğ'in (II/A/1.2) bölümünün son paragrafındaki “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin verilme süresi içinde” ibaresi “ihracatın gerçekleştiği döneme ait ÖTV beyannamesinin verildiği günün mesai saati bitimine kadar” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle, sadece ÖTV beyannamesi verme süresi içinde teslim şartı kaldırılmış; işlemin gerçekleştiği andan itibaren yapılabilmesinin önü açılmıştır.

Diplomatik İstisnaya İlişkin Değişiklik

Diplomatik istisnanın tanımlandığı İstisna Uygulaması başlıklı (II/B/4) bölümünün son paragrafında belirtilen istisnaya ilişkin evrakların ÖTV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine teslimi ile ilgili olarak “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verilme süresi içinde” ifadesi “(2B) numaralı ÖTV Beyannamesinin ise verildiği günün mesai saati bitimine kadar” ifadesi ile değiştirilerek beyanname verilme süresinden önce bu evrakların teslim edilebilmesinin önü açılmıştır.

Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna’ya İlişkin Değişiklik​

Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna’ya ilişkin Kanun'da yer alan kavramların tanımlandığı  (II/C/1.1) bölümüne “Ekspertiz raporu” tanımından sonra gelmek üzere sürücü belgesi tanımlanarak “Sürücü belgesi: 01/01/2016 tarihinden önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren 5 yıl (31/12/2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı ve 01/01/2016 tarihinden itibaren alınan, (II/C/1.3) bölümünde belirtilen engellilik durumları itibarıyla istisna kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı sürücü belgelerini” ifadesi eklenmiştir.

Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında İstisna’nın tanımlandığı (II/C/1.3) bölümünde vergi dairesine teslim edilecek evraklar içinde yer alan “Alıcının (malul veya engellinin) “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi’’ ifadesinden “H” ve  “sınıfı” ibareleri çıkarılarak sadece sürücü belgesi fotokopisi bırakılmıştır.

Motorlu araç ticareti yapanların taşıt almak isteyen malul veya engellinin daha önce bu istisnadan yararlanıp yararlanmadığını sorgulamak için “İnternet Vergi Dairesi / Sorgulamalar / Engellilik İstisnası Bilgileri" kısmından yapılan sorgu için “(ay bazında)” ibaresi kaldırılarak yıl bazında sorgu yapılması sağlanmıştır.

Yurt İçinde Matrahın Belirlenmesiyle ilgili Değişiklikler

Tebliğ’in Yurt İçinde Matrah başlıklı (III/A/1) bölümünün son paragrafının birinci cümlesindeki “imalatçıya veya distribütöre” ibaresi “distribütöre veya imalatçı hariç önceki safhaya” olarak değiştirilmiş ve aynı paragrafın sonuna “Taşıtın, bayi tarafından kendisine satış yapan imalatçıya iade edilerek tekrar satın alınması ve ikinci alıma ait bedelin ilk alıma ait bedelden düşük olması halinde, bayinin alış bedeli imalatçının ilk satış bedelidir.” İfadesi eklenmiştir.

Tebliğ’de, Özellikli Hususlar ana başlığı altında (III/B/2.3) bölümünün başlığı “Birden Fazla Sıra Koltuklu ve Çift Kabinli Pick-up Türü Taşıtlar” olarak, aynı bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesindeki “iki sıra” ibaresi ise “birden fazla sıra” olarak değiştirilerek iki sıra sınırı kaldırılmıştır.

İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu başlığı altında alıcıların müteselsil sorumluluğuna yer verilen (III/C/2.2) bölümünün birinci paragrafında yer alan “banka hesap numarası” ibaresi “hesap numarası” olarak değiştirilmiştir.

İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali Bölümünde İfade Değişikliği

Tebliğ’in İlk İktisabı İstisna Olan Taşıtların Veraset Yoluyla İntikali’nin anlatıldığı  (IV/G/2) bölümünün üçüncü paragrafının ikinci cümlesindeki “murisler” ibareleri “mirasçılar” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklikler Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren (04.05.2016) yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,

​Ek- ​Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)​​