ÖTV İade Taleplerinde Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması

Yayınlanma Tarihi: 05 Nisan 2018Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 03.04.2018 tarihinde yayımlanan ÖTV-3/2018-1 sayılı ÖTV Sirküleri ile ÖTV iade işlemleri açısından asgari bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Buna istinaden "ÖTV İadesi Risk Analiz Sistemi'nin (ÖTVİRA)" Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilmesi uygun görülmüştür.

Açıklamalar

ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde ÖTV iade uygulamalarına ilişkin düzenlemelerle ilgili olarak İnternet Vergi Dairesinde belirtilen belgelerin, iade talep eden mükellefler tarafından İnternet Vergi Dairesine, ÖTV (I) sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğde belirtilen süreler içinde ve elektronik ortamda yüklenmesi gerekmektedir.

Sistem tarafından yapılan kontrol ve analizler neticesinde oluşturulan "ÖTV İade Kontrol Raporu" vergi dairesi müdürlüklerinin erişimine sunulacak ve ilgili vergi daireleri bu kontrol raporunu da dikkate alarak iade işlemleri yapılacaktır.

ÖTVİRA uygulamasının başlangıç tarihlerine, iade hakkı doğuran işlem türleri itibariyle aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

ÖTV İade Hakkı Doğuran İşlem TürüÖTV Kanununun İlgili MaddesiUygulama Başlangıç Tarihi
2012/3792 sayılı Kararname eki Karar'ın 1'inci maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri12 / 41.05.2018
2012/3792 sayılı Kararname eki Karar'ın 2'inci maddesi kapsamındaki, (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı cetvelde yer alan malların imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri12 / 41.05.2018
2012/3792 sayılı Kararname eki Karar'ın 3'üncü maddesi kapsamındaki, baz yağların ihracata konu edilmiş madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılmasından kaynaklı iade talepleri12 / 41.05.2018
2014/6881 sayılı Kararname eki Karar'ın 1'inci maddesi kapsamındaki, aerosol üretiminde kullanılmış LPG teslimlerinden kaynaklı iade talepleri12 / 41.07.2018
2013/5595 sayılı Kararname eki Karar'ın 3'üncü maddesi kapsamındaki, oto biodizel ile harmanlanmış motorin teslimlerinden kaynaklı iade talepleri12 / 41.07.2018
ÖTV Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki, ÖTV ödenerek satın alınan malların ihracat teslimlerinden kaynaklı iade talepleri5 / 21.07.2018

 
Söz konusu elektronik ortamda gönderilecek belgelere ilişkin diğer bilgilere Ekli Sirkülerin III no.lu bölümünde yer verilmiş olup, "Kağıt Ortamında İbrazı Zorunlu Olan Belgeler" için; ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği gereğince iade talebinde bulunan mükellefler tarafından belge asılları ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazının zorunlu olduğu durumlarda, iade talebinin bu belge asıllarının ya da onaylı örneklerinin vergi dairesine ibrazı ile geçerlilik kazanacağı ve bu belge içerikleri ile ilgili kontrollerin vergi dairesi tarafından önceden yapıldığı şekilde devam ettirileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Ek- ÖTV-3/2018-1 sayılı ÖTV Sirküleri​

Saygılarımızla,