Ön Tespit ve İzaha Davet Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Temmuz 2020Özet:   Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinin (c) fıkrasının Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, yapılacak ön tespitin ve izaha davetin şekli ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan izahın değerlendirme süresi, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları içeren 519 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmıştır.


Açıklamalar

 

30.07.2020 tarih ve 31201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 519 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

1.     Ön Tespitin Şartlarına İlişkin Açıklamalar

 

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinde yer alan indirimli cezanın uygulanmasının, yetkili merciler tarafından verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair ön tespitin yapılmış olduğu hallerde mümkün olduğu açıklanmış olup, ön tespitin şartları aşağıdaki gibi sayılmıştır:


  •  Vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk işleminin yapılmamış olması

  •  İhbarda bulunulmamış olması

 

Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesinin (c) fıkrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeterli sayıda "Ön Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonu" oluşturulduğu belirtilmiş ve bu komisyonlara ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

 

2.     İzaha Davet Müessesesine İlişkin Açıklamalar

 

Söz konusu tebliğde, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emarelerin tespit edilmesine bağlı olarak işleyen izaha davet müessesesi kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğu yönünde yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen konulara ilişkin olarak haklarında ön tespit yapılanların izaha davet edileceği açıklanmıştır.

 

Diğer taraftan, izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerektiği ve süresinde yapılan izahın, komisyonca en geç 45 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanacağı belirtilmiştir.

 

3.     Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına İlişkin Yapılan Ön Tespitlere Dair Açıklamalar

 

Tebliğ’de yer verilen açıklamalarda, Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanların izaha davet edilmeyecekleri belirtilmiştir

 

Ancak, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100.000 TL’yi geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) ön tespit yazısı tebliğ edileceği açıklanmıştır. Söz konusu 100.000 TL sınırının veya %5'lik oranın aşılmamış olması şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecek olup takvim yılı esas alınacaktır.

 

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar dikkate alınacaktır.

 

4.     Diğer Hususlar

 

Tebliğde düzenlenen diğer hususlar aşağıdaki şekildedir: 

Ø   İndirimli ceza uygulanması için gereken şartlardan herhangi birini taşımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmadığı, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyannamelerini vermiş olanlara, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %50 oranında vergi ziyaı cezası kesileceği belirtilmiştir.

 

Ø   Vergi Usul Kanunu’nun 370’inci maddesi kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilecek ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılacaktır.

 

Ø   Vergi Usul Kanununun 370’inci maddesinin (a) fıkrası kapsamında kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, bu maddeye göre %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine süresi içerisinde tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabilir. Ancak, maddenin (b) fıkrası kapsamında ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler, bu madde uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezası için uzlaşma başvurusunda bulunamaz.

 

Ø   Yazılı izah, izaha davet yazısını gönderen mercie; elden verilmişse bu tarihte, postayla taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmişse zarfın üzerindeki damga tarihinde, adi postayla veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilmişse izaha davet yazısını gönderen merciin kayıtlarına girdiği tarihte verilmiş sayılır.

 

Ø   Sözlü izah, izahı yapan ile komisyon tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit olunur. Bu durumda, izah tarihi olarak tutanağın düzenlendiği tarih esas alınır.

 

Ø   İzaha davet müessesesiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) yürürlükten kaldırılmıştır.


Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla, ​