Ön Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulamasını Düzenleyen 24 Seri Numaralı Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 20 Şubat 2019Özet: 20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24 seri numaralı Tebliğ ile KDV iade mevzuatına yeni ve son derece önemli bir düzenleme olan "Ön Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulaması" dahil edilmiştir.

Buna göre; belli koşulları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri KDVİRA sistemi tarafından sorgulanacak, bu sorgulama sonucunda üretilen "KDV İadesi Ön Kontrol Raporu"na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50'si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren 10 (on) iş günü içinde iade edilecektir.

Açıklamalar:

KDV Genel Uygulama Tebliğinin  "KDV İadesinde Ortak Hususlar" başlığını taşıyan (IV) bölümünün "İade Tutarının Hesabı Ve İadeye Dayanak İşlem Ve Belgeler"  başlıklı (/A) alt bölümünde yer alan "4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler" bölüm başlığından sonra gelmek üzere "4.1. Genel Olarak" bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması

Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, iade türlerine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen "KDV İadesi Ön Kontrol Raporu"na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının % 50'si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellee iade edilecektir.

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

  • Özel esaslara tabi olmaması,

  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,

  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,

ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımında belirtilen (Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi) ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

Mükellefin kalan diğer % 50'lik iade alacakları yapılacak kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilecektir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür.

Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir.

HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir."

Mezkûr Tebliğ 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)​

Saygılarımızla, ​