Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımıyla İlgili 488 ve 489 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğleri Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 21 Aralık 2017Özet: 21.12.2017 tarih ve 30277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren 488 ve 489 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımına yönelik değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımına yönelik düzenlemeler 426 ve 483 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yer almaktadır. Söz konusu tebliğlerde değişiklik yapılmasına dair 488 ve 489 Sıra No'lu VUK Tebliğleri 21.12.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Tebliğlerle yapılan düzenlemelerin aşağıda özetlenmiştir.

 • 426 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği'nin 4. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde, seyyar EFT-POS kullanan mükellefler ile yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımına başlama tarihi 01.10.2013 olarak belirlenmişti. Yeni yapılan düzenleme çerçevesinde, İlgili maddenin (a) ve (b) bentleri dışında kalan mükellefler için yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanım mecburiyeti, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

 • Mali hafızaları dolan veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin ortaya çıkması halinde bu cihazlara yeni malî hafıza takılmayacak olup, söz konusu cihazlar Bakanlık tarafından yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

 • 1/1/2015 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan mükelleflerin 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarının yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ile değiştirme mecburiyeti, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır. Dileyen mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

 • Mevcut eski nesil ÖKC'lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek mükellefler; mevcut eski ve yeni nesil ÖKC'lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, ÖKC fişlerinin veya bilgi fişlerinin (fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebileceklerdir. Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

 • Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi, nevi değişikliği veya ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC'lerin devri mümkün bulunmamaktadır.
   
 • Mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecek eski nesil ödeme kaydedici cihazlar ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgiler; 01.07.2018 tarihinden itibaren,

  a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

  b) GİB'den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden "Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu"ndaki esaslara göre,

  c) GİB tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,
   

olmak üzere üç yöntemden birisi seçilerek GİB'e elektronik ortamda bildirilecektir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde GİB tarafından ayrıca duyurulacaktır.​

 • Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 veya müteakip yıllarda satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL'yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL'yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL'yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20'den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin e-Fatura/e-Arşiv  ve e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır.

 • Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC'lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarını elektronik ortamda hazırlayıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB'e iletme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. İstenilen mali bilgileri ilgili kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletmeyen mükellefler ile eksik veya yanlış mali bilgi bildirdiği tespit edilen mükelleflere her bir tespite ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 355. maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ek 1- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)

Ek 2- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 489)

Saygılarımızla,