Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkin Edilmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 2020Özet: 07.10.2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de Vergi Usul Kanunu'nun 160/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile mükellefiyet kaydının analiz ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak terkinine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

 

Açıklamalar

 

07.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 520 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

 

·         Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek olup; bu tespit için esas olarak mükellefler tarafından verilen beyanname ve bildirimler, sicil, ortaklık, tahakkuk, tahsilat ve mükellefiyete ilişkin diğer bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük beyannameleri, kapasite raporu, yatırım teşvik belgesi gibi bilgi ve belgeler dikkate alınacaktır. Bu kapsamda, mükelleflerin aktif ve öz sermaye büyüklükleri, iş yeri, taşıt, makine, teçhizat, demirbaş bilgileri ve çalışan sayıları itibarıyla üretim ve/veya ticaret/faaliyet kapasitesi ile beyan ve bildirimlerinin uyumlu olup olmadığı, haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tespit bulunup bulunmadığı, alış ve satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tespit bilgileri, ortaklık yapısı ile ortaklara ilişkin bilgiler gibi hususlara bağlı olarak analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

 

·         Yapılan analiz ve değerlendirmelerin sonucu vergi daireleri nezdinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonca mükellefiyetin terkin edilmesine veya edilmemesine kanaat getirilebilir.

 

·         Terkin edilen mükellefiyet kaydının yeniden tesisinin talep edilmesi halinde aşağıdaki şartların varlığı aranır.

 

Ø  Bağlı olunan vergi dairesine başvuruda bulunulması,

 

Ø  VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan, mükellefiyetin terkin edildiği yıl için geçerli asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında teminat verilmesi,

 

Ø  Tüm vergi borçlarının ödenmesi,

 

·         Aynı şekilde, mükellefiyet kaydı terkin edilenler ile bunlarla ilişkili olanların işe başlama bildiriminde bulunması halinde, işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyet kaydı bu madde kapsamında terkin edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş olması ve VUK 153/A maddesinde belirtilen şekilde teminat verilmiş olması şarttır.

 

·         Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerden önce mükellefle ilişkili olanlar için söz konusu şartlar aranmadan mükellefiyet tesis ettirilir.

 

·         Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanların mevcut mükellefiyetleri varsa, bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden söz konusu şartların yerine getirilmesi istenmez.

·         Tebliğ kapsamında yeniden mükellefiyet tesis edilen mükelleflerin, 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tanımlanan belgeler için elektronik belge uygulamasına geçmesi ve ilgili belgeleri elektronik ortamda düzenlemesi gerekmektedir. Elektronik belge düzenleme zorunluluğu getirilen mükellefler Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre duyurulacaktır. 

 

·         Tebliğin kapsamında yeniden tesis edilenler, mükellefiyetlerinin tesis tarihinden itibaren yapacakları ödeme ve tahsilatlarından fatura düzenleme alt sınırını aşanların, ayrıca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin (4.1) bölümünün üçüncü paragrafı kapsamındaki işlemlerde tutara bakılmaksızın, aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

 

·         Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,