Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı

Yayınlanma Tarihi: 06 Mart 2023Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında KDV Sirküleri Yayınlandı

Katma Değer Vergisi Kanununun “Mal ve Hizmet İhracatı” başlığını taşıyan 11 inci maddesi uyarınca, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmiyor, tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilerek ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin ediliyor.

 Diğer taraftan, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebiliyor.

 Aynı maddenin ikinci fıkrasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın; Katma Değer Vergisi tahsil edilmeden teslim edilecek mal miktarını; ihracatçı ve ihracatçıya mal teslim edenlerin her biri için bir önceki yıl iş hacmi, cari yıldaki işlemler ve vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla gerekli görülen hallerde sınırlamaya ve bu istisnaların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarları tespite yetkili olduğu yönünde hüküm yer alıyor.

 Bu yetkiye istinaden hazırlanan KDV Sirküleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlandı. Buna göre; 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, KDV Kanununun mezkûr maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen malların ihracat süreleri uzatıldı.

 Mezkûr Sirküler uyarınca, deprem nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında 3 ay daha uzatılmış olduğu kabul edilecek.

 İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi bu döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilecek. Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle 3 aydan kısa ek süre almış mükellefler için alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasına rastlaması halinde, söz konusu ek süre de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın 3 aya tamamlanacak.

 Örneğin, imalatçı (A) firması tarafından Ocak 2023 döneminde ihraç kaydıyla Adıyaman Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olan ihracatçı (B) firmasına teslim edilen malların ihracatı süresinde gerçekleştirilememiş. İhracatçı (B) firması, ek süre talebi için vergi dairesine başvuru yapmaksızın 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ihracat işlemini gerçekleştirmesi halinde, tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün olacak.

 Bunun gibi, daha önce beklenmedik durum hali nedeniyle 31 Ocak 2023 tarihine kadar bir aylık ek süre almış olan Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi ihracatçı (C) firmasının bu süre içerisinde ihracatı gerçekleştirememesi halinde, ihracat süresi ilave bir başvuru yapmasına gerek olmaksızın, mücbir sebep kapsamında 31 Mart 2023 tarihine kadar uzayacak.