Malül ve Engellilerin Taşıt Alımı ÖTV İstisnasında Bazı Değişiklikler Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2017Özet: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri Nolu Tebliğ 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklamalar

Değişiklik Yapılmasına Dair 3 Seri Nolu Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere malül ve engellilerin taşıt alımı ÖTV istisnasında bazı önemli değişiklikler yapıldı.

Söz konusu değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

1-Tebliğin (II/C/1.2.1) ve (II/C/1.3) bölümlerinin birinci paragraflarında yer alan  "1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip" ibareleri "motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL'nin altında olan" şeklinde değiştirilmiştir.

2-Tebliğin (II/C/1.5) bölümünün dokuzuncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"ÖTV Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri kapsamında iktisap edilebilecek aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlara ilişkin bedelin üst sınırı, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50'sine kadar artırmaya yetkilidir."

3-Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Gümrük Kanununun 167. maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak,  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında "-Diğerleri" satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL'yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir."

Buna göre; Gümrük tarife cetvelinin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların alımı sırasında istisna uygulamasında motor hacmi yerine bedel üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Her yıl istisna uygulanacak bedelin tespitinin Vergi Usul Kanunu hükümlerince yapılacağı belirtilmiştir.

87.03 G.T.İ.P numarasında "-Diğerleri" satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL'yi aşanlar ithalat istisnasından da hariç tutulmuştur.  Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.

Tebliğ hükümleri 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Ek- Özel Tüketim Vergisi (Ii) Sayili Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ (Seri No: 3)​

Saygılarımızla,