Mali Tatil Uygulamasına İlişkin 2 Sıra No.lu Tebliğ Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2016Özet: Daha önce 6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemelere yer verilen ve söz konusu düzenlemelere ilişkin hususların örneklerle açıklandığı Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No.lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Açıklamalar:

Bu defa, 10.04.2016 tarih ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No’lu Tebliğ” ile daha önce 5604 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemelere yer verilmiş ve söz konusu düzenlemelere ilişkin hususlar örneklerle açıklanmıştır.
 
Tebliğ’de yapılan açıklamalara ve örneklere aşağıda yer verilmiştir;

1. Mali Tatil Kapsamına Girmeyen Süreler

6661 sayılı Kanun'la yapılan düzenlemede, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisiyle ilgili olarak mali tatil uygulanmayacağı hükme bağlanmıştı.

Söz konusu hükme göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.

Örnek:

Mükellef (L) tarafından Haziran/2016 döneminde satışı yapılan dayanıklı tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi beyannamesinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmekte olup, özel tüketim vergisi mali tatil kapsamında olmadığından beyan ve ödeme süresinin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu değildir.

2. Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen 5 Gün İçinde Biten Süreler

6661 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeyle, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ereceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre, mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

Örnek 1:

Vergi dairesinin 16 Haziran 2016 tarihli ve mükellef (M)'ye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmesi istenen bilgi isteme talebine ilişkin yazısı, posta idaresince 21 Haziran 2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir.

Mükellefe tanınan 30 günlük idari süre, 21 Temmuz 2016 tarihinde bittiğinden ve bu tarih de mali tatil süresinin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, söz konusu süre 25 Temmuz 2016 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir.

Örnek 2:

Mükellef (N) adına yapılan ikmalen tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesi 22 Haziran 2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Tarhiyat sonrası uzlaşma talebinin, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekmektedir. Ancak bu sürenin son günü olan 22 Temmuz 2016 tarihi, mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş günlük süre içinde yer aldığından, mükellefin uzlaşma talep etme süresi 25 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.

Örnek 3:

Mükellef (O)'nun, Gelir Vergisi Kanunu'nun 98. maddesi uyarınca ertesi ayın 23. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermesi gereken Haziran/2016 dönemine ait gelir (stopaj) vergisine ilişkin muhtasar beyannamenin verilme süresi 25 Temmuz 2016 tarihi olacak (23, 24 Temmuz 2016 tarihleri resmi tatile rastladığı için), mali tatil nedeniyle ayrıca bir süre uzatımı olmayacaktır. Bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir.

3. Beyanname Verme Süresi Mali Tatil Nedeniyle Uzamış Olan Vergilerde Ödeme Süresi

6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzatılmıştı.

Mali tatil kapsamında olan ve bültenimizin "4. Diğer hususlar" başlıklı bölümünde belirtilenler hariç olmak üzere,

- Verilme süresinin son günü mali tatil süresine rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2016 yılı için 27 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihi,

- Verilme süresinin son günü mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi, 2016 yılı için 25 Temmuz 2016 tarihi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 26 Temmuz 2016 tarihi,

mesai saati bitimi olacaktır.

Örnek 1:

Haziran/2016 dönemine ait 5602 sayılı Kanun'da tanımlanan şans oyunlarıyla ilgili veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, 20 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonuna kadar verilmesi gerekmekle birlikte; bu tarih mali tatil süresine rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi 27 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu beyannameye göre tahakkuk eden verginin ödeme süresi de 28 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacaktır.

Örnek 2:

Haziran/2016 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi (24 Temmuz 2016 tarihi resmi tatile rastladığı için) 25 Temmuz 2016 tarihi olacak , mali tatil nedeniyle ayrıca bir süre uzatımı olmayacaktır. Bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi de 26 Temmuz 2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir.

Haziran/2017 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan 24 Temmuz 2017 tarihi ise mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş günlük süre içerisine rastladığından, söz konusu beyannamenin verilme süresi 25 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzayacak olup, bu beyannameye göre tahakkuk eden vergi 26 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir."

4. Diğer Hususlar

Aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır:

- İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/B-6.2.2) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,

- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin (I/B-6.1) bölümünde belirtilen ödeme süresi,

- 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 118'inci maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin anılan Kanun'un 119'uncu maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre verilen (1) ve (4) No.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.

İlgili Tebliğ bülten ekimizde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Ek-Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)