Mal ve Hizmetlerdeki KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 15 Ağustos 2018Özet: Mal ve hizmetlerde uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair 14.08.2018 tarihli, 22 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Madde-1

24.12.2017 tarihli ve 2007/133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlerin Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde sonra gelmek üzere, aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4- (1) Büyük ve küçükbaş hayvanların, 10.09.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerde, bu kararın 1 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."

Bilindiği gibi, büyük ve küçükbaş hayvanların toptan tesliminde KDV oranı % 1, perakende satışında ise KDV oranı % 8 olarak uygulanmaktadır. Bu karar uyarınca, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı derneklerin, yapacakları büyük ve küçükbaş hayvan alımı için uygulanacak KDV oranı 10.09.2018 tarihine kadar % 1'e indirilmiştir.

Madde-2

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-3

Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ek- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Saygılarımızla,