Kurumlar Vergisi Oranında Artış İçeren 7316 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2021Özet: 22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, çeşitli vergisel konularda düzenlemeler yapılmıştır.

 

Açıklamalar: 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Söz konusu kanunda yer alan önemli vergisel düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

 

Ø  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13. madde çerçevesinde, kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25’e, 2022 yılı için ise %23’e çıkarılmıştır. Bu oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır. İlgili düzenleme, 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 0.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Ø  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde yapılan  değişiklikle, kanuna ekli (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinye suretiyle satış yapanlara teslimi anında özel tüketim vergisi doğacaktır.

 

Ø  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle, haczedilen menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı olanaklı hale gelmiştir.

 

Ø  Elektronik ortamda yapılan açık artırmalar, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında teklif verme yoluyla yapılacaktır. Elektronik ortamda satışı yapılacak menkul mallar için her halükarda satış ilanı yapılacaktır. Satışa ilişkin farklı mecralarda yapılan ilan ile elektronik ortamda yapılan ilan metinleri arasında farklılık bulunması halinde elektronik ortamda yapılan ilan esas alınacaktır. Elektronik ortamda satışa sunulan mala ilişkin artırma sonucu, izleyen ilk iş günü elektronik ortamda ilan edilecektir. Elektronik ortamda satılamayan menkul mallar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre pazarlık usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilecektir. Artırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlar ile elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

Ø  Menkul mallarla ilgili yapılacak artırmaya iştirak edeceklerden, menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde para teminat olarak alınacaktır. Alacaklı amme idareleri, menkul malın türü veya değeri ile satış şeklini esas alarak teminat alınmayacak halleri belirlemeye, para yerine teminat mektubu alınmasına karar vermeye yetkili kılınmıştır.

Ø  Menkul ve gayrimenkul mallara ilişkin yapın artırmalarda müşterinin malı almaktan vazgeçmesi durumunda, daha önce uygulanmakta olan yıllık %5 faiz yerine, tecil faizi oranında faiz uygulanacaktır. 

 

 

Ek: 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun