Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 16 Aralık 2022Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

 

​​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği 14.12.2022 tarihli ve 32043 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Daha önce, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen ancak pandemi nedeniyle 2 yıldır ertelenen konaklama vergisi turizm sektöründe elde edilen müspet gelişmelerinde etkisiyle 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

 

Mezkûr Tebliğde; 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi ve 13.07.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve buna ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

 

Tebliğde yer verilen düzenlemeler özet olarak aşağıya alınmıştır.

 

1)    Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler

Konaklama vergisinin konusunu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler teşkil etmektedir.

Dolayısıyla; geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir.

Mezkûr fıkrada, konaklama tesisleri bakımından bir sınırlandırma bulunmamakta, tesisin; türü, sınıfı, niteliği, ilgili mevzuatta yer alan tarif ve tanımlamaları ve ilgili mevzuata göre turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama hizmeti sunan bütün tesislerde verilen bahse konu hizmetler vergiye tabi olacaktır.

Buna göre;

ü  Konaklama tesisleri kapsamında düzenlenen oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart otellerde,

ü  Sağlık tesisleri kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tesisleri ile bünyesinde konaklama tesisi bulunan termal tesislerde,

ü  Kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi, kampingler, konaklama amaçlı mesire yerlerinde,

ü  Muhtelif başlıklarda düzenlenen tesislerden (turizm kompleksleri, tatil merkezleri, eğlence merkezleri, personel eğitim tesisleri, özel tesisler gibi) geceleme hizmeti de sunan diğer tesislerde,

ü  Kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması için ayrılan misafirhane, konukevi, dinlenme tesisi, kamp gibi tesislerde,

ü  İlgili mevzuata göre işletilen uygulama otellerinde,

ü  Yukarıda sayılanlar dışında kalan, turizm işletmesi belgesi ve/veya işyeri açma/işletme belgesi olup olmadığına bakılmaksızın geceleme hizmeti sunan diğer tüm tesislerde,

verilen geceleme hizmetleri ve bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler vergiye tabi olacaktır.

Herhangi bir geceleme hizmeti sunulmayan, mola noktaları gibi tesislerde verilen hizmetler ise vergiye tabi olmayacak ve verginin uygulanmasında hizmetten yararlananın uyruğuna ya da mukimlik durumuna bakılmayacaktır.

a)    Konaklama Tesislerinde Verilen Geceleme Hizmeti

Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti vergiye tabi olacaktır. Geceleme hizmeti, konaklama tesislerinde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük yatma, barınma ve kalma hizmetini ifade etmektedir.

b)    Geceleme Hizmetiyle Birlikte Sunulan Diğer Hizmetler

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacaktır. Buna göre, geceleme hizmetiyle birlikte konsept olarak pazarlanmak ve/veya satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacaktır.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan; sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetleri verginin kapsamında olmayacaktır. Sözü edilen organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması halinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak, vergi sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacaktır.

2)    Vergiyi Doğuran Olay

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay, verginin konusuna giren hizmetlerin sunulması ile meydana gelecektir. Bedelin bir kısmının veya tamamının hizmetin sunumundan önce veya sonra tahsil edilmesinin veya hiç tahsil edilmemesinin vergiyi doğuran olaya etkisi olmayacaktır.

Hizmetin sunulmasından önce fatura veya benzeri belgeler düzenlenmesi hallerinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmeyecektir. Dolayısıyla; seyahat acentalarına yapılan satışlarda, acentaya satış aşamasında vergi doğmayacak, aynı şekilde acentanın satışı aşamasında da konaklama tesisi işleticisi bakımından vergiyi doğuran olay meydana gelmeyecektir.

Dolayısıyla, gerek acentalar üzerinden gerekse doğrudan konaklama tesisleri tarafından satışa konu edilen hizmetlerde, hizmetin konaklayana sunulması ile vergiyi doğuran olay meydana gelecektir.

3)    Verginin Mükellefi

Konaklama vergisinin mükellefi verginin konusuna giren hizmetleri sunanlardır.

Konaklama vergisi mükellefiyeti, konaklama tesisinin tamamen veya kısmen işletmeye hazır hale getirilmesiyle birlikte faaliyete başlanılmasından önce tesis ettirilecektir.

Mükellefiyet, konaklama tesisi işletenin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi tarafından, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesince tesis edilecektir.

4)    İstisnalar

Öğrenci Yurtları, Pansiyonları ve Kamplarında Öğrencilere Verilen Hizmetler vergiden müstesna olacaktır.

KDV uygulamasında olduğu gibi, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler vergiden müstesna olacaktır.

5)    Matrah, Oran ve Yetki, Verginin Belgelerde Gösterilmesi

a)    Matrah

Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, KDV hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olacaktır.

Buna göre, konaklama vergisi matrahına KDV dahil edilmeyecektir.

Katma Değer Vergisi uygulamasında olduğu gibi, sunulan konaklama hizmetlerine ilişkin vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler de matraha dâhil olacaktır.

b)    Oran ve Yetki

Konaklama vergisinin oranı % 2 olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı’na, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etme yetkisi verilmiştir.

c)    Verginin Belgelerde Gösterilmesi

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek, vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılmayacak ve vergi KDV matrahına dâhil edilmeyecektir.

6)    Vergilendirme İşlemleri

a)    Vergilendirme Dönemi ve Beyanı

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olacaktır. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilecektir.

Diğer vergi türlerinde olduğu gibi, konaklama Vergisi Beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri Gelir İdaresi Başkanlığın tarafından belirlenecek ve elektronik ortamda mükelleflerin kullanımına sunulacaktır.

b)    Tarh İşlemleri

Konaklama vergisi, mükellefin KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesince, KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından ise konaklama tesisinin bulunduğu yer vergi dairesi tarafından verginin mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler adına tarh edilecek ve beyanname verme süresi içinde ödenecektir.