Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 30 Mayıs 2017Özet: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin; 07.04.2016 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanunu'nun ("KVKK") 7'nci maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe girmesi planlanan "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı" ("Taslak Yönetmelik"), 29.05.2017 tarihinde, 12.06.2017 tarihine kadar görüşlerin toplanabilmesi adına Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun ("Kurul") resmi sitesinde yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Taslak Yönetmelik ile özet olarak aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir:

  • Kişisel verilerin işleme şartlarını ortadan kaldıran haller Taslak Yönetmelik'in 5.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu hallerin varlığı halinde işlenen kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi öngörülmüştür.
  • Taslak Yönetmelik'in 6'ncı maddesi uyarınca veri sorumluları siciline kayıt zorunluluğu bulunanlara, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu politikanın içermesi gereken bilgiler Taslak Yönetmelik'in 7'nci maddesinde sayılmıştır.  
  • Silme işlemi, işlenen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi olarak tanımlamış olup, buna ilişkin her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir.
  • Yok edilme işlemi, işlenen kişisel verilerin saklandığı veri saklamaya elverişli tüm fiziksel kayıt ortamlarının tekrar geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale getirilmesi olarak tanımlamış olup, buna ilişkin her türlü teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğü veri sorumlusuna aittir.
  • Anonim hale getirilme ise, işlenen kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmese dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi olarak tanımlamış olup, söz konusu işlem veri sorumlusu veya kişisel verilerin aktarıldığı alıcı veya alıcı gruplarınca yapılmalıdır.
  • Kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme süreleri ile ilgili kişinin talep etmesi halinde silme ve yok etme süreleri Taslak Yönetmelik'in 11'inci ve 12'nci maddelerinde belirlenmiştir.

İlgili yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.​

Saygılarımızla