Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2019Özet: 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuat değişiklikleri kapsamında, "Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik", "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik" ve "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" de yapılan değişikliklerle birtakım soru işaretleri giderildi.

Açıklamalar

Yapılan değişiklikler, yeni yükümlülükler getirmemekle birlikte ikincil mevzuatların getirmiş olduğu yükümlülüklerin daha net bir şekilde ortaya konmasını sağladı. Buna ek olarak, anılan Yönetmelikler ve Tebliğ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları ile uyumlu hale getirilmiş oldu.

Söz konusu değişiklikler ile, "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in aydınlatma yükümlülüğünün usul ve esasları hakkındaki  5.maddesinde yer alan "Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilmelidir." şeklinde düzenlenen (c) bendi yürürlükten kaldırılarak, her bir birim nezdinde ayrı veri işleme amacı yazılmasına ilişkin zorlukların giderildiği tespit edildi.

Ayrıca, "Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik"in "Sicile erişim" başlıklı 7.maddesinde yapılan değişiklik ile "irtibat kişisi"ne ilişkin bilgilerin kamuya açıklanması gerekliliği ortadan kaldırıldı. Buna ek olarak, anılan Yönetmelik'de yer alan "azami süre" ifadesi "azami muhafaza edilme süresi" şeklinde değiştirilerek söz konusu sürenin aslen "saklama süresi" olduğu hususuna açıklık getirildi.

Yapılan bu değişiklikler ile, mevzuatların daha açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmesine önem verildiği ve uygulamada yer alan birtakım zorlukların giderilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı dikkat çekti.

Ek- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik​

Saygılarımızla,