Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Yapılan Şikayetlerin Usul Şartları Hakkında Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2021Kurum, 30.03.2021 tarihli kamuoyu duyurusu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 13. ve 14. maddelerinde düzenlenen “Veri Sorumlusuna Başvuru” ile “Kurula Şikâyet” başlıklı iki maddesini ele alarak, Kurum’a yapılan şikayetleride usul şartları bakımından dikkat edilmesi gereken hususları detaylı olarak ele almıştır.

Kurum, bu usul şartlarını taşımayan şikayetlerin Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından esas yönünden değerlendirmeye alınamayarak reddedileceğini ve şikayetlerin daha etkin ve kısa sürede sonuçlanmasının temin edilmesi adına dikkat edilmesi gereken konuları duyuru içerisinde belirlemiştir.

Kurum, veri sorumlusuna yapılacak başvurularda;

·         Yapılacak başvuruların yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla yapılması,

·         Başvuru veri sorumlusuna ilgili kişinin KEP adresi dışında bir e-posta adresi üzerinden iletilecek ise mutlak surette veri sorumlusuna daha önce bildirilmiş ve veri sorumlusu nezdinde kayıtlı bulunan e-posta adresinin kullanılması,

·         Veri sorumlusuna başvuru yazılı yapılmış ise mutlak surette başvuruda imzaya yer verilmesi, vekil aracılığı ile yapılan başvurularda vekaletname örneğinin iletilmesi, 

·         Yapılan her başvurunun ad, soyad, T.C. Kimlik No., tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi ve talep konusu içermesi,

·         Yapılan başvuruların KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen ilgili kişinin hakları kapsamında olması gerektiğini

belirtmiştir.

Kurul’a yapılacak şikayetlerde;

·         Yazılı başvurularda mutlak surette ad, soyad, imza, iş veya ikametgâh adresine yer verilmesi,

·         Vekil aracılığı ile yapılan başvurularda başvuru ekinde ilgili kişiye ait vekâletnamenin eksiksiz bir şekilde ve süresine dikkat edilerek sunulması,

·         KVKK kapsamındaki talepler ile ilgili olarak Kurul’a şikâyette bulunmadan önce veri sorumlusuna başvuru yolunun tüketilmesi,

·         Veri sorumlusuna yapılmış başvuruya, başvurunun veri sorumlusuna iletildiğine dair kanıtlayıcı belgeye ve gerekmesi halinde başvuru yöntemine ilişkin bilgi ve belgeye yer verilmesi,

·         Veri sorumlusu tarafından ilgili kişiye cevap verilmişse verilen cevabın dilekçe ekinde yer alması ve varsa ilgili kişi tarafından cevabın ne zaman alındığını gösterir belgenin iletilmesi,

·         KVKK’nın 14. maddesinde Kurul’a şikâyette bulunabilmek için öngörülen sürelere riayet edilmesi, bu kapsamda ilgili kişilerce;

§  Veri sorumlusundan başvuru tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde yanıt alındığı durumlarda veri sorumlusunun cevabının öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurul’a şikâyetin iletilmesi,

§  Veri sorumlusunun yanıtının başvuru tarihinden itibaren 30 günden daha geç alınması halinde ilk başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyetin iletilmesi,

§  Veri sorumlusundan yanıt alınmadığı durumlarda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyetin iletilmesi,

·         Veri sorumlularının kendilerine başvurulduğu tarihten itibaren 30 günlük cevap verme süresinin olduğu dikkate alındığında veri sorumlusuna yapılan başvurudan itibaren 30 gün beklenilmesi, yanıt alınmaması durumunda Kurul’a şikâyette bulunulması,

·         KVKK’nın 14. maddesinde yer verilen sürelerin hesaplanabilmesini teminen Kurul’a iletilen dilekçelerin, veri sorumlusuna yapılan başvuruların, alınan cevapların ve bu belgelere dair gönderi belgelerinin tarihlerinin açık ve anlaşılır olması,

·         Şikâyete konu edilen iddiaları tevsik edici belgelerin dilekçeye ilave edilmesi,

·         Şikâyet konusunun ve talebin açık olarak belirtilmesi,

·         Konunun yargı mercilerine de intikal ettirilmesi halinde bu hususta detaylı bilgi ve dokümana yer verilmesi,

·         Kurum’un görev alanı dışında taleplere yer verilmemesi

hususlarına dikkat edilmesi gerektiği duyurulmuştur. 

İlgili duyuruya bu linkten ulaşabilirsiniz. 

Saygılarımızla,