Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan İzinsiz Reklam Mesajlarına Ağır Yaptırım

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2018Özet: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun aldığı 16 Ekim 2018 tarihli ve 2018/119 numaralı Karar,  1 Kasım 2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar kapsamında, izinsiz olarak reklam içerikli arama yapılması, SMS veya elektronik posta gönderilmesine 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilecektir.

Açıklamalar

Kurul, ilgili kişilerin rızalarını almadan ve "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun 5. maddesinde hüküm altına alınan işleme şartlarını sağlamadan, telefon numaralarına SMS göndermek, arama yapmak veya e-posta adreslerine elektronik posta göndermek suretiyle reklam içerikli ileti yönlendiren veri sorumluları ile veri sorumluları adına reklam içerikli mesaj/e-posta göndermek veya arama yapmak amacıyla ilgili kişilerin açık rızaları bulunmaksızın bu verileri kullanan veri işleyenlerin söz konusu veri işleme faaliyetlerini durdurması gerektiğine karar vermiştir.

Karar'da, Kanun'un "Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler" başlıklı 12.maddesi kapsamında veri sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğu ve kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, anılan tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olduğu belirtilmiştir.

Kişilerin rızalarını almadan reklam içerikli arama yapanların, SMS gönderenlerin, elektronik posta yönlendirenlerin bu faaliyetlerini derhal durdurmalarına yönelik Karar kapsamında, reklam içerikli mesaj gönderimine ve çağrılara son vermeyenlere ilişkin Kanun hükümleri çerçevesinde 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar ve buna ek olarak Kurul'un anılan Kararı'na uyulmaması halinde yine Kanun'un 18.maddesi uyarınca 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilebileceği ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" başlıklı 136.maddesi çerçevesinde ilgili veri sorumluları hakkında gerekli hukuki işlemlerin tesisi için konunun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158.maddesi uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirileceği karara bağlanmıştır.

Ek- Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı Kararı

Saygılarımızla,